هرگز چه غذاهایی را نباید با هم خورد تا مواد مغذی به خوبی جذب شوند؟ (و چرا؟): تغذیه


انگور و آب میوه های آن و بسیاری از داروها. آنزیم هایی که داروهای شما را تجزیه می کنند با واکنش انگور مسدود می شوند و از لحاظ نظری می توانید مصرف داروهای خود را به طور معمول افزایش دهید. از همه مهمتر مانند داروهای BP و داروهای تغییر دهنده خلق و خو ، که در آنها تغییرات کوچک در غلظت می تواند تأثیر عمده ای داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید