روز / هفته اثرات فیزیکی تقلب: تغذیه


روزها / هفته ها چه تاثیری می توانند بر ترکیب بدن داشته باشند؟ از آنجا که می دانم کالری اضافی در چربی ذخیره می شود ، اما پس از معرفی این مقدار اضافی پس از کمبود ، چگونه عمل می کند؟ آیا این درست است که متابولیسم شما تسریع می شود؟ یا این یک افسانه بزرگ است؟ ممنون برای هر کمکی.

دیدگاهتان را بنویسید