آیا یک فرد می تواند با نوشیدنی های مغذی مانند Check-out ، بدون غذاهای جامد زندگی کند و تمام مواد مغذی مورد نیاز بدن خود را تامین کند؟ آیا سطح ویتامین آنها طبیعی خواهد بود؟ آیا آنچه که به بیماران مبتلا به سوء تغذیه در بیمارستان می دهند (یا چیزی بسیار مشابه) بررسی می شود؟ : تغذیه


آیا یک فرد می تواند با نوشیدنی های مغذی مانند Check-out ، بدون غذاهای جامد زندگی کند و تمام مواد مغذی مورد نیاز بدن را دریافت کند؟ آیا سطح ویتامین آنها طبیعی خواهد بود؟ آیا آنچه که به بیماران مبتلا به سوء تغذیه در بیمارستان می دهند (یا چیزی بسیار مشابه) بررسی می شود؟

دیدگاهتان را بنویسید