آیا منابع چربی یکی از دلایل اختلاف نظر است؟ : تغذیه


آیا تفاوت بین افرادی که مقدار زیادی کره و شیر کامل و نارگیل می نوشند به این امر کمک کرده است؟ از آنجا که مطالعات بین منابع کامل چربی تفاوت قائل نمی شوند؟ آیا بین منابع مختلف تفاوتی وجود دارد؟ من دوست دارم ایده ها (و منابع ، در صورت وجود) برخی از ویراستاران را در اینجا بشنوم. موقعیت شخصی شما چیست و این چگونه بر انتخاب غذای شما تأثیر می گذارد؟

دیدگاهتان را بنویسید