آیا بسته های ماهی تن پر از ستاره در صورت زیاد خوردن مضر هستند؟ : تغذیه


من می دانم که ماهی تن نسبت به سایر ماهیان دارای میزان بیشتری جیوه است. با توجه به وب سایت starkists کنسرو ماهی تن دارای 1.0 ppm جیوه است ، من تعداد مستقیم کیسه ها را در هیچ جا ندیده ام. کسی میدونه کیسه چنده؟ چقدر جیوه برای شما مضر است ، به خصوص اگر هر روز آن را بخورم؟

دیدگاهتان را بنویسید