منصفانه معامله با کارآمد برای آسم از حداکثر اختراع کنید


احتمالا کهش یک بانک ویتامینه

تهران (پانا) – محققان مولکولی ضد التهابی را تعیین کردند کدام ممکن است ممکن است در معامله با های جدید آسم از حداکثر کمک تدریجی.

آسم منصفانه بیماری فوق العاده شایع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگرچه قابل معامله با است، با این حال در همه زمان ها خواستن به راه‌های جدید برای معامله با آن موجود است. اکنون محققان کالج ترینیتی دوبلین دریافته اند کدام ممکن است این مولکول ضد التهابی ممکن است به معامله با آسم از حداکثر کمک تدریجی.

آسم کدام ممکن است اجتناب کرده اند واژه‌ای یونانی به معنای «تنگی نفس» گرفته شده است، منصفانه بیماری التهابی مزمن شایع راه‌های اثیری است کدام ممکن است همراه خود علائم عودکننده، انسداد معکوس راه اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برونکواسپاسم خاص می‌شود. علائم رایج نیز برای ادغام کردن خس خس سینه، سرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنگی نفس است کدام ممکن است شناخته شده به عنوان سه گانه آسم شناخته تبدیل می شود.

در نظر گرفته می شود کدام ممکن است آسم {به دلیل} مختلط اجتناب کرده اند عناصر ژنتیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیطی تحمیل تبدیل می شود. تجزیه و تحلیل معمولاً بر ایده الگوی علائم، {پاسخ به} معامله با در کل زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید «اسپیرومتری» هر دو «اسپیرومتری» است.

علائم از حداکثر آسم معمولا همراه خود داروهای استنشاقی مختصر تأثیر معامله با تبدیل می شود. در اسبابک ها فوق العاده از حداکثر، کورتیکواستروئیدهای موجود در وریدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سولفات منیزیم قابل دستیابی است خواستن به تجویز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزریق موجود در وریدی داشته باشد.

همراه خود اجتناب اجتناب کرده اند آلرژن ها هر دو آلرژن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند کورتیکواستروئیدهای استنشاقی می توان اجتناب کرده اند علائم آسم پیشگیری کرد.

شیوع آسم اجتناب کرده اند دهه هفتاد به طور قابل توجهی مرتفع است. در سال ۲۰۱۱، بین ۲۳۵ به همان اندازه ۳۰۰ میلیون نفر {در سراسر} جهان به این بیماری مبتلا شدند.

تنگی نفس یکی اجتناب کرده اند علائم بارز آسم ناشی اجتناب کرده اند برونشیت است. آسم اساساً منصفانه سیستم امنیت بیش سرزنده در {پاسخ به} آلرژن هایی مشابه با کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار، دود، آلودگی هر دو سایر محرک ها است.

تحقیقات زودتر پروتئینی به تماس گرفتن “JAK1” را تعیین کرد کدام ممکن است همراه خود کشتی علامت هایی به سلول های امنیت به تماس گرفتن “ماکروفاژها” برای تعیین اجسام خارجی، موقعیت کلیدی در تحریک پاسخ های امنیت ایفا می تدریجی. اگرچه این پروتئین ضروری است، با این حال معمولاً ممکن است باعث تحریک از حداکثر، تحریک بیش اجتناب کرده اند حد ماکروفاژها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل تحریک شود. این بیماری می‌تواند در شرایط فوق العاده متنوعی مشابه با بیماری کرون، آرتریت روماتوئید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسم رخ دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهارکننده‌های آن به‌عنوان معامله با‌های احتمالاً برای این شرایط در جاری مقدمه هستند.

اکنون محققان کالج ترینیتی در یک واحد تحقیق جدید منصفانه مهارکننده JAK ساخت شده در هیکل را تعیین کرده اند. این مولکول کدام ممکن است به “ایتاکونات” شناخته شده است، قبلاً نماد داده شده بود کدام ممکن است ماکروفاژهای غیر سرزنده را مهار می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان مرتب سازی مهم خاموش برای تحریک حرکت می تدریجی.

اکنون خاص شده است کدام ممکن است این مولکول بر پروتئین JAK1 نیز تأثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است این حالت های سرکوب کننده تحریک همراه خود هم به کشتی همراه خود آسم کمک کنند.

محققان مشتقی اجتناب کرده اند ایتاکنات به تماس گرفتن ۴-OI را در مانکن‌های موش تحت تأثیر آسم از حداکثر کدام ممکن است به معامله با‌های استروئیدی ضد التهابی رایج پاسخ نمی‌دادند، آزمایش کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریافتند کدام ممکن است این مولکول همراه خود افزایش در موش‌ها، سرزنده شدن پروتئین JAK1 را کاهش داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق آسم را کاهش می‌دهد.

دکتر مارا رانچ، نویسنده بی نظیر این متن اظهار داشت: “ما امیدواریم کدام ممکن است داروهای جدید اساساً مبتنی بر Itaconate شناخته شده به عنوان منصفانه رویکرد درمانی انصافاًً جدید برای معامله با آسم از حداکثر، کدام ممکن است در آن معامله با‌های جدید به فوریت خواستن است، پتانسیل داشته باشد.”

این تحقیق در روزنامه Cell Metabolism چاپ شده شد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/