گواهینامه ها و تمبرهایی که ارزش توجه دارند؟ : تغذیه


آنچه شما همه می گویید گواهینامه ها ، آدرس ها ، تمبرها و غیره است که ارزش بررسی و پرداخت هزینه را دارد. برای مثال غذاهای طبیعی ، انسانی ، b corp ، غذاهای کامل. شماره 1 من تخم مرغ است. ارزش یک روز مرغ کامل را دارد. 🙂

دیدگاهتان را بنویسید