گفتگو همراه خود ایمان صفا کسب اطلاعات در مورد ساعت شب های مافیایی


گفتگو همراه خود ایمان صفا کسب اطلاعات در مورد ساعت شب های مافیایی

بر ایده بررسی ها گالن در چهارمین نیمه اجتناب کرده اند مسابقه «ساعت شب های مافیا» کدام ممکن است همراه خود حضور ایمان صفا، علی اوجی، علی رضا خمسا، سیامک صفری، منوچهر هادی، ماهران رجبی، رامین رصد، علی رضا اوسیوند، کافه اسماک باشی، وحید آقاپور، معین خشمگین برگزار شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سید بشیر حسینی، محمدرضا علی مردانی تفریحی را بر عهده داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقبا جالبی بین این ۱۲ باهوش کدام ممکن است موقعیت شهروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مافیا را تفریحی می کردند تعیین کنید گرفت.

در این دوران کدام ممکن است در نتیجه پیروزی گروه سیتیزن ها شد ایمان صفا موقعیت ماهر را ایفا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گوید تنها نقشی است کدام ممکن است خیلی دوستش دارد چون این تفریحی را همراه خود چراغ خاموش انجام می دهد.

او عاشق تفریحی در مشکل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است کنجکاوی ای به موقعیت دکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآگاه ندارد. امان صفا کدام ممکن است در این دوران اجتناب کرده اند مسابقات در مخلوط کردن گروه دریافت کرد حضور داشت، معتقد است کدام ممکن است اگرچه {در این} رقبا ها می توان معادل هر جای تولید دیگری دنیا غیر صادقانه کرد، با این حال در تفریحی آنها تقلبی وجود نداشت.

اجتناب کرده اند این رو در بخش «فیلموش ها» همراه خود ایمان صفا باهوش تئاتر، سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون کدام ممکن است در مسابقه «ساعت شب های مافیا» در جاری خواندنش نمایندگی کرده بود، ذکر شد وگویی انجام دادم.

در گذشته اجتناب کرده اند حضور در ساعت شب های مافیا چقدر با اشاره به این تفریحی می دانستید؟

ایمان صفا: ممکن است اجتناب کرده اند در گذشته همراه خود این تفریحی شناخته شده بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی کردم، با این حال در مسابقه ساعت شب های مافیا خوشایند تفریحی نکردم، سعی کردم مناسب تفریحی کنم.

تمایز ساعت شب های مافیایی همراه خود این تفریحی بین خانوار ها چیست؟

تفریحی مافیا ساده منصفانه مانکن نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما مانکن های مافیایی زیادی داریم کدام ممکن است هر کافه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار سبک خاص شخصی را تفریحی می کنند. سبکی کدام ممکن است در فیلیمو تفریحی می کنیم خارج اجتناب کرده اند فیلیمو «ساعت شب مافیا» شناسایی دارد، ۹ تنها شناسایی شخصیت ها اصلاح کرده است، اما علاوه بر این تقریباً {همه آن} ها ساعت شب مافیا را تفریحی می کنند.

تفریحی ای کدام ممکن است در جاری حاضر در خانوار ها انجام تبدیل می شود فوق العاده به امشب های مافیایی نزدیک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیقا همراه خود همین شناسایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشه ها تفریحی می کنند.

این تفریحی را چگونه می بینید؟ برای برخی اجتناب کرده اند گیمرها خیلی آسیب رسان به نظر می رسد مانند است؟ چقدر برای شما ممکن است شدید است؟

ممکن است به این تفریحی به نظر می رسید می کنم کدام ممکن است ساده منصفانه تفریحی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می کنم اجتناب کرده اند آن لذت ببرم با این حال این علاقه دلیلی برای شوخی کردن هر دو طرفدار تفریحی نیست.

اجتناب کرده اند تفریحی لذت می برم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری سعی می کنم اجتناب کرده اند هوشم استفاده کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید استدلال های درستی را مطرح کنم.

ممکن است برای برداشتن امتحان شده {نمی کنم}، سعی می کنم در تفریحی به شکلی جالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بحث به ورودی بروم.

خواهید کرد {در این} تفریحی واقعاً خوشایند حرکت کردید، خواه یا نه بخشی اجتناب کرده اند این موفقیت به احتمال متکی است هر دو ترفندهای خاص شخصی را دارد؟

ممکن است به احتمال اعتقادی ندارم، با این حال در نظر گرفته شده می کنم ۷۰ نسبت منصفانه تفریحی خوشایند به مناسب توجه کردن، مناسب دیدن عکس العمل ها، بحث مناسب است، با این حال ۳۰ نسبت تولید دیگری به هم تیمی های خواهید کرد متکی است.

قبلاً تعدادی از بار همراه خود این کودک ها ورزش کرده بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک تفریحی همدیگر را گرفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی کردم تا حد زیادی اجتناب کرده اند سبک تفریحی آنها استفاده کنم.

نکته اینجاست کدام ممکن است {در این} تفریحی گروه هایی کدام ممکن است مافیایی شدند، گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها خوبی نیستند، از وقتی در ساعت شب های مافیایی مافیایی می شوید، باید همراه خود سه نفر تولید دیگری هماهنگ باشید. با این حال متأسفانه در فینال جایگزین ورزش پیدا نکردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک تفریحی یکدیگر را نمی شناختیم، به همین دلیل وقتی مافیا شدم، خوشایند تفریحی نکردم.

شاید بخشی کدام ممکن است درمورد به همگنی همکاران است را بتوان احتمال نامید کدام ممکن است به صورت جداگانه احتمال نیست با این حال باید سبک تفریحی شهروندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مافیایی برای همدیگر را بدانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این منظر تغییر به ۱ اهمیت به سختی دارد وقتی همدیگر را نمی شناسیم روی حیله و تزویر است.

این تفریحی چه ربطی به ظاهر شدن دارد، خواه یا نه می توان اجتناب کرده اند استعدادهای ظاهر شدن هم برای برد استفاده کرد؟

در نظر گرفته شده نکنم ربطی بهش داشته باشه منصفانه مافیای خوشایند لزوماً نباید بازیگر خوبی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه بازیگر خوشایند لزوماً منصفانه مافیای خوشایند نیست. قابل انجام است در برخی استدلال ها برای مکان یابی موقعیت شخصی {در این} تفریحی در یک واحد گروه استفاده شود، با این حال به صورت جداگانه ربطی به آن است ندارد.

با این حال در مسکن روزمره، {همه ما} موقعیت های مافیایی متفاوتی تفریحی می کنیم. گاهی در مسکن خصوصی شهردار می شویم، اعلان نبرد می کنیم، هر دو به توقف خانوار رای می دهیم، گاهی دکتر می شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان را اجتناب کرده اند اتفاقات بدی کدام ممکن است پیش فرض بیفتد دفاع کردن می کنیم، گاهی کارآگاه می شویم، خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرناک را جویا می شویم. مردمان، چون آن است وقتی به سالن دادگاه می رویم پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو می کنیم.

بیشتر اوقات اوقات ما بافت سختی می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرف نظر از کدام ممکن است چقدر به ما ضربه می زنند، ما همچنان می ایستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می ایستیم.

ما بیشتر اوقات حرفه‌ای بازی کردن می‌شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگرچه می‌توانیم اجتناب کرده اند قوانین استفاده کنیم، با این حال ترجیح می‌دهیم شخصی مردمان را مجازات کنیم.

گاهی ما پدرخوانده می شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تعدادی از نفر تولید دیگری کار اشتباهی انجام می دهیم هر دو گاهی دکتر می شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اینکه می دانیم در جاری نجات شخص اشتباهی هستیم، با این حال به خاطر جایی کدام ممکن است هستیم، انتخاب می گیریم شخص اشتباهی را نجات دهیم، به طور معمول است ما تغییر به گانگسترهای آسان ای شده ایم، اگرچه می دانیم کدام ممکن است داریم کار اشتباهی انجام می دهیم، با این حال اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است نخواهیم شد همراه خود مافیای قادر مطلق مقابله کنیم، زیر یوغ آنها می افتیم.

به همین دلیل ممکن است در نظر گرفته شده می کنم تفریحی مافیا به طور درست اجتناب کرده اند مسکن ما بردن شده است.

خواه یا نه می توان در ساعت شب های مافیایی غیر صادقانه کرد؟ چطور اجتناب کرده اند احتمال غیر صادقانه {در این} مسابقه جلوگیری کردند؟

در همه جای دنیا امکان غیر صادقانه موجود است. خواهید کرد پیش بینی دارید کدام ممکن است ممکن است بگویم ۹، با این حال مطمئنا موجود است. قابل انجام است بعضی ها خیانت کنند، با این حال مهم اینجا است کدام ممکن است در مسکن خصوصی خودمان هم دعوا می کنیم، اگرچه می دانیم کدام ممکن است عده ای همراه خود رانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر صادقانه آمده اند، با این حال دوباره می جنگیم به همان اندازه بهتر از باشیم.

برای ممکن است صرف نظر از کدام ممکن است کسی غیر صادقانه می تدریجی هر دو ۹، اگرچه ممکن است هیچ تقلبی ندیده ام. ممکن است در نظر گرفته شده می کنم ما اشخاص حقیقی باهوشی داریم کدام ممکن است تفریحی را می بینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوجه می شوند کدام ممکن است {چه کسی} تفریحی را همراه خود منطق مناسب هدایت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {چه کسی} غیر صادقانه می تدریجی ، اگرچه در گروه ما در نظر گرفته شده {نمی کنم} کسی غیر صادقانه کرده باشد ، با این حال در همه جای دنیا غیر صادقانه موجود است ، همین جا قابل انجام است کدام ممکن است وجود داشته باشد.

راه رفع این سیستم «ساعت شب های مافیا» برای جلوگیری اجتناب کرده اند پاره کردن چیست؟

برای جلوگیری اجتناب کرده اند پاره کردن، ماموران پایین صحنه آقای ابوطالب را با بیرون ورود اجتناب کرده اند کافه خارج کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هر گروه منصفانه نفر باقی ماندند. پایین صحنه باید شلوغ تر می شد، با این حال اینطور نبود، {تلفن های همراه} را برمی داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما محتاط بودیم.

هم مربیان ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم آقای علی مردانی سرپرست تفریحی خیلی درگیر این موضوع بودند. از هر لحاظ در گروه ما این اتفاق نیفتاد، با این حال برخی اجتناب کرده اند {افرادی که} می خواهند غیر صادقانه کنند قابل انجام است ساعت شب توجه باز کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری اجتناب کرده اند دستشان برنمی آید.

دوست دارید {در این} مسابقه چه نقشی را تا حد زیادی تفریحی کنید؟

ممکن است منصفانه موقعیت ماهر را آرزو می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را خیلی آرزو می کنم از {در این} موقعیت در کانون ملاحظه تفریحی می کنم. در مافیا وقتی موقعیت ماهر ایفا می کنم، گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها ماهر می دانند کدام ممکن است چرا در روز روی گل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ساعت شب روی گل ها خطا می کنم.

با این حال ۲ نقشی کدام ممکن است ممکن است اصلا {دوست ندارم} دکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازپرس هستند. چون به صورت جداگانه موقعیت دکتر منصفانه موقعیت احساسی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند بین یازده نفر یکی را محدوده کرد به همان اندازه نجات پیدا کنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار سختی است. به صورت جداگانه بازپرس منصفانه موقعیت راست است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی به که نخواهد شد کدام ممکن است مخبر بفهمد {چه کسی} خیالباف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بپرسد کدام ممکن است خواه یا نه منصفانه شخص مافیایی است هر دو خیر.

ممکن است موقعیت شهروند دوره ای را تا حد زیادی اجتناب کرده اند ۲ موقعیت بازپرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتر آرزو می کنم. ممکن است آرزو می کنم در کل روز مافیا را پیدا کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها، آرزو می کنم {در این} تفریحی به مشکل کشیده شوم.

به طور گسترده این تفریحی را چگونه دیدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا آن برای شما ممکن است چگونه بود؟

تفریحی برای ممکن است فوق العاده لذت بخش بود، با این حال ایراداتی هم داشت. مثلاً در تفریحی‌های حرفه‌ای بیشتر اوقات ما را سطح می‌کنند، یعنی در مسابقه «ساعت شب‌های مافیا»، چون گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها نوبتشان را می‌گذرانند، به عبارت تولید دیگری خیلی به نوبتشان نزدیک شده‌اند. به همین دلیل آنها نیاز دارند منصفانه دسر توسط سرپرست تفریحی باشند.

با این حال اجتناب کرده اند طرفی باید بدانیم کدام ممکن است از هر لحاظ ما شرکت کننده ماهر نیستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر بخواهیم به همه لگد بزنیم (گرفتن) تفریحی انجام نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی زود تمام تبدیل می شود پس مردمان ما را ببخشند.

۹ نکته برای مطالعه نیمه اول فصل سوم سریال ساعت شب های مافیا

انتهای پیام

ترس ایرانی ها چیست؟
همین جا را به نظر می رسید کن

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/