امکان های پاسخ آلرژیک در اتصال همراه خود پاسخ های آلرژیک فعلی در هوا


پاسخ‌های آلرژیک جوی فوق العاده استاندارد هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان‌هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند طرف آن‌ها اختراع شده‌اند معمولاً هر ماده شیمیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مکانیکی هستند. در گذشته اجتناب کرده اند صحبت با توجه به هر گونه فروش، اجازه دهید ابتدا نوع پاسخ های جوی آلرژیک را تجزیه و تحلیل کنیم کدام ممکن است به همان اندازه ۲۰ سهم اجتناب کرده اند گروه کره پایین آن را تحمل می کنند. اول اجتناب کرده اند همه، هیچ نکته ای عالی پاسخ آلرژیک جوی نیست: {هیچ کس} به معنای واقعی کلمه هستند به جو فوق العاده ظریف نیست! عواقب را تصور کنید! مطلقاً ۹، این کاملاً یکسان چیزی است کدام ممکن است محیطی کدام ممکن است استنشاق می کنید اجتناب کرده اند آن ساخته شده است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن یک است آلرژن است. هر نوع معامله با ضد حساسیتی کدام ممکن است بدست آمده می کنید باید اجتناب کرده اند آلرژن کارآمد باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اینکه در موقعیت به رفع سؤال دقیق است کدام ممکن است می خواهید بپرسید، عالی آلرژن خوشایند واقعاً ماده ای است کدام ممکن است به خوبی واقعاً کار می کند. حمله واکنش آلرژیک به مکانیسم های دفاعی خواهید کرد

هنگامی کدام ممکن است ناخوشایند افزار خواهید کرد کل بدنه در سراسر جهان را تعیین کرد، مکانیسم های دفاعی خواهید کرد زنجیره ای اجتناب کرده اند پاسخ های حفاظتی را به آن است موضوع اجرا می تدریجی. کل هیکل در سراسر جهان قابل دستیابی است به مقیاس عالی گوشت با بیرون چربی پرورشی باشد هر دو حتی چیزی تا حد زیادی اجتناب کرده اند علوفه گرده هر دو حتی کنه های کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار نوزاد نباشد. پاسخ دقیق قابل دستیابی است دقیقاً همان باشد. مزاحمان شناخته شده به عنوان مثال میکروب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این عفونت ها در مقابل همراه خود سرزنده کننده های فعلی در هوا، قابل مقایسه با کنه های ناخوشایند، کپک ها، گرده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این شوره سگ، پاسخ های بی نهایت آسیب رسان تری را تحریک کردن می کنند. با این حال {در واقعیت}، بیشتر اینها پاسخ های آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری ممکن است فوق العاده آزار دهنده باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به امکان های خاصی خواستن دارد.

شایع‌ترین پاسخ آلرژیک در جو بیشتر اوقات شناخته شده به عنوان تب فعلی شناخته می‌شود کدام ممکن است ابتدا توسط آلاینده‌های نوزاد متصل به کاه هر دو حتی آلاینده‌های فعلی آشکار می‌شود کدام ممکن است همراه خود کاهش در کنار همراه خود حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این توسط گرده‌ای کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق محصولات کشاورزی آشکار می‌شود، تحمیل می‌شود. . در چندین وضعیت در انواع زیادی زمینه ایجاد تبدیل می شود. کیلومترها همراه خود گل های کلزا، اما علاوه بر این اجتناب کرده اند طریق دانه ها در کنار همراه خود سایر محصولات چمنی شرح داده می شود. چیزهای عکس کدام ممکن است باعث تحمیل واکنش آلرژیک می شوند عبارتند اجتناب کرده اند کنه های ناخوشایند، گرده، شوره سگ، کپک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هاگ های کپک را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این داروها شیمیایی فعلی در هوا.

بیشتر اینها آلاینده های معلق در هوا معمولاً فوق العاده نوزاد هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانند از نزدیک در ناحیه سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این این سیستم ریه تأثیر می گذارد کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این {به دلیل} مکانیسم های دفاعی ابداع شده خصوصی خواهید کرد برای حفاظت اجتناب کرده اند هیکل اجتناب کرده اند طریق حمله، پاسخی را تحریک کردن کنند. علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال هایی کدام ممکن است می توانید در حرکت احتیاطی شخصی همراه خود آنها گذراندن شوید عبارتند اجتناب کرده اند:

۱. ناحیه مایع سوراخ بینی، طراحی شده برای جلوگیری از دزد دقیق سینوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید، به طور متناقض، ناحیه مسدود شده سوراخ بینی اطمینان حاصل شود که به دام انداختن دقیقا شبیه به محل، را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن سرانجام در خلط سینوسی خارج تبدیل می شود.

۲. عطسه کردن، به منظور که تمام هیکل دقیق در ناحیه سوراخ بینی سطح بیاید.

۳. هک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرفه کردن برای تخلیه آلاینده های خارجی به مسیر هوا.

۴. اسپری توجه، برای جلوگیری از فضای آلرژیک در ملاحظه، کدام ممکن است بیشتر اوقات همراه خود ورم ملتحمه در کنار است، صنعت نتیجه بدتری اجتناب کرده اند مکانیسم های دفاعی دقیق برای عفونت اجتناب کرده اند توجه در مواردی است کدام ممکن است به معنای واقعی کلمه هستند میکروب را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کپک محسوب می شوند.

۵. خارش توجه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ناحیه سوراخ بینی کدام ممکن است فوق العاده بهتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ بیوشیمیایی تر به تأثیر می گذارد زیر منافذ را انتخاب کنید و انتخاب کنید منافذ و پوست است.

همراه خود این جاری، پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوی دقیق کدام ممکن است قابل دستیابی است بپرسید به معنای واقعی کلمه هستند دلیل برای هر دو حتی نتایج کمتری دارد، با این حال چه کاری می توانید با توجه به آن انجام دهید.

خواهید کرد می توانید اجتناب کرده اند داروهای شیمیایی هر دو حتی معامله با هایی بیشترین استفاده را ببرید، شناخته شده به عنوان مثال آنتی هیستامین ها، را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این داروهای طبیعی قابل مقایسه با بابونه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این توجه توجه، همراه خود این جاری، خواهید کرد نمی توانید وابستگی دقیق گرده ها را مدیریت کنید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این نمی توانید همراه خود اجتناب کرده اند بازو دادن قفل ها، حیوان خانگی خانگی را متوقف کنید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کثیفی اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است ضرر خواهید کرد قابل دستیابی است اثیری باشد کدام ممکن است فقط استنشاق می کنید، پاکسازی هوا ارائه می دهیم {کمک خواهد کرد}.

به معنای واقعی کلمه هستند، به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است این بافت تحمیل می تدریجی کدام ممکن است می توان همراه خود استنشاق فضای عالی محلول بازدم اجتناب کرده اند پاسخ های آلرژیک جوی جلوگیری کرد. هر عالی اجتناب کرده اند ما به این گوش می دهیم کدام ممکن است چه چیزی اجتناب بیشتر اجتناب کرده اند معامله با است. می توانید اجتناب کرده اند ملحفه های واکنش آلرژیک زا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره بیشترین استفاده را ببرید، با این حال این ضرر اساسی را رفع نمی شود: آلرژن هایی کدام ممکن است در محیطی کدام ممکن است خواهید کرد فقط استنشاق می کنید موجود است.

نسبتاً به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است پاسخ آلرژیک خواهید کرد قبلاً توسط آلاینده های فعلی در جو تحمیل شده باشد کدام ممکن است فقط آن ها را استنشاق می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس اگر در جو به نظر می رسد شوید، راه انداختن را به بازو {خواهید گرفت}. خواه یا نه نسبتاً است؟ بدیهی است کدام ممکن است او خواهد کرد. به همین دلیل چگونه می‌توان این فضای متفاوت را آغاز کرد هر دو حتی جو را افزایش بخشید؟ به معنای واقعی کلمه هستند پاسخ نسبتا سرراست است.

اگرچه این مفهوم قابل دستیابی است سرراست باشد، با این حال استراتژی های دقیق فعلی نیستند. این امر درهم آمدن است تصفیه اتمسفر به درجه بالایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سیستم های تصفیه استاندارد در موقعیت به پرونده داروها محرک نیستند. این سیستم‌ها مفهوم‌ای برای روشی برای تعمیر پاسخ‌های آلرژیک در فضای خواهید کرد حاضر می‌دهند: روشی کدام ممکن است همراه خود ضرر در تأمین آن سروکار دارد. بیشتر اینها سیستم فیلتر شناخته شده به عنوان سیستم های فیلتراسیون همراه خود جداسازی ذرات کارآمد (HEPA) شناخته تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است به معنای واقعی کلمه هستند آلاینده های ساب ووفر را فریب دادن تدریجی.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/