گاف بی بی سی کسب اطلاعات در مورد خبر گفتن اسامی بدهکاران بانکی


سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱-۱۷:۳۴

بانک

تهران (پانا) – در پی تخلیه خبر «فهرست بدهکاران اصلی یازده موسسه مالی دولتی» کدام ممکن است برای اولین بار در گذشته تاریخی بانکداری ملت گفتن شد، بی بی سی امتحان شده کرد به همان اندازه این رویه شفاف را در سیستم بانکی ملت اجتناب کرده اند بین ببرد. تحریف اطلاعات

به گزارش خبرگزاری فارس، پس اجتناب کرده اند گفتن فهرست بدهکاران اصلی ۱۱ موسسه مالی دولتی همراه خود اصل سید احسان خاندوزی وزیر امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی، رسانه های معاند اجتناب کرده اند جمله بی بی سی امتحان شده کردند به همان اندازه شفافیت را در ملت افزایش دهند. سیستم بانکی… قبلی را بی سابقه، مخدوش، مخرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی اهمیت جلوه دهید.

حتی بی بی سی فارس همراه خود قالب شبهه در لیست های گفتن شده حتی همراه خود تحریف اطلاعات اشاره کردن شده در کانال مناسب شخصی امتحان شده کرد اذهان ایده ها نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها نهایی را منحرف تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشت: آشکار شد. برخی اجتناب کرده اند این موسسه مالی ها اجتناب کرده اند جمله موسسه مالی قرض الحسنه مهر ایران بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی دارند.

این در حالی است کدام ممکن است وزیر امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی صراحتا گفتن کرد کدام ممکن است موسسه مالی قرض حسنه مهر ایران بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی ندارد.

بی بی سی فارسی کدام ممکن است مشابه قبلی شایعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شایعات را در اصل کار شخصی دارد، در اقدامی این سیستم ریزی شده، بهترین موسسه مالی ملت، قرض الحسنه، برترین موسسه پولی اسلامی جهان در سال های ۲۰۱۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۱۹ در راس آن قرار گرفت. قالب ویرانگر پدر من می خواهم.

موسسه مالی قرض الحسنه مهر ایران به کسی حقوقی تسهیلات تیز کردن نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقف تیز کردن تسهیلات برای کسی حقیقی در نهایت سال ۱۴۰۰ ۵۰ میلیون تومان {بوده است}. هزار خریدار کدام ممکن است انواع آنها به ۱۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۶ هزار خریدار رسیده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند تسهیلات موسسه مالی قرض الحسنه استفاده کرده اند، به همین دلیل این ادعای رسانه های انگلیسی تنها ممکن است خوب اعلام کردن باشد.

علاوه بر این انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان تسهیلات پرداختی این موسسه مالی طی سال های قبلی افزایش چشمگیری داشته با این حال نسبت مطالبات آن به کمتر اجتناب کرده اند خوب سهم کاهش یافته است است. این نسبت در سال قبلی ۰.۵۴ (چهارصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجاه سهم) بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وب بانکی ملت بی همتا است.

سید احسان خاندوزی وزیر امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی یکشنبه هفته قبلی گفتن کرد: برای اولین بار در گذشته تاریخی موسسه مالی ها، ۱۱ موسسه مالی دولتی زیر تذکر وزارت اقتصاد در صدر فهرست در تخلیه این فهرست موسسه مالی های عظیم قرار گرفتند. بدهکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً همه موسسه مالی های دولتی علاوه بر این «موسسه مالی قرض الحسنه» ایرانیان مهر کدام ممکن است بدهی آن اجتناب کرده اند ۱۰۰ میلیارد تومان تا حد زیادی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی رشد تعاون کدام ممکن است گفتن کرده بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ بدهکار معوق {وجود ندارد}. خوب میلیارد تومان {در این} موسسه مالی چنین لیستی را در موقعیت یابی شخصی آشکار کرده اند.»

را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا بی بی سی فارسی زبان کدام ممکن است در کل سالیان متمادی خصومت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خصومت شخصی را همراه خود جمهوری اسلامی ایران به نشان دادن رسانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً تمام امتیازات خانه را راه اشتباه بالا به بینندگان شخصی اطلاع می دهد، این بار همراه خود تحریف اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت مهم شفافیت بانکی در جمهوری اسلامی ایران، فانتاسم شخصی را در جستجوی دارد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/