کلسیم به طور طبیعی در غذاهایی مانند کلم بروکلی وجود دارد – آیا به چیز خاصی مانند مکمل ها (مانند کربوهیدرات ها ، سیترات) بستگی دارد؟ : تغذیه


در تحقیقات عادی من در مورد این پاسخ ، ممکن است به نظر نرسد که کلسیم طبیعی در غذاهایی مانند کلم بروکلی با کلسیم کربن یا کلسیم سیترات تفاوت دارد. من معمولاً به این فکر می کنم که آیا جذب مواد غذایی در بهترین قسمت بدن است یا خیر و آیا مزایای واسطه گری اسید به شکل طبیعی مانند کلسیم-کربن (به عنوان مثال تومورها) رخ می دهد.

متشکرم.

دیدگاهتان را بنویسید