اختراع تعداد زیادی قطعه سنگ دارای موقعیت عالی در کاخ تچر


اختراع تعداد زیادی قطعه سنگ دارای موقعیت عالی در کاخ تچر

فصل پنجم کاوش آبراهه‌های تشک جمشید همراه خود مجوز پژوهشگاه میراث‌باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری، به اختراع تعداد زیادی قطعه سنگ دارای موقعیت عالی احتمالا درمورد به پلکان شمالی کاخ «اچ» در آبراه حیاط جنوبی کاخ تچر منجر شد.

به گزارش گلونی به نقل اجتناب کرده اند روابط‌نهایی پژوهشگاه میراث‌باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری، احمد‌علی اسدی سرپرست هیئت سنتی‌شناسی ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ همراه خود ادعا این خبرگفت: «این کاوش در شکسته نشده کاوش فصل چهارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هدف تعیین چگونگی طولانی کردن آبراهه‌های حال در حیاط جنوبی کاخ تچر تکمیل شد.»

اختراع تعداد زیادی قطعه سنگ

این سنتی‌شناس تصریح‌کرد: «نتایج این کاوش نشانگر این بود کدام ممکن است خوب آبراه فرعی اجتناب کرده اند آبراه شرقی- غربی شمال حیاط کاخ تچر کنار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به سمت} جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه نزدیکی پیکان کاخ موسوم به اچ طولانی کردن داشت.»

سرپرست هیئت سنتی‌شناسی ذکر شد: «{در این} بخش تعداد زیادی قطعه سنگ دارای نقوش عالی کدام ممکن است عمدتا به تذکر می‌رسد درمورد به پلکان بی نظیر کاخ اچ هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وسط پسا هخامنشی به صورت عمدی آسیب دیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند دریچه‌های عمودی کدام ممکن است به کف حیاط راه داشته، ریخته شده‌اند، تبصره شد.»

اسدی همراه خود خاص‌اینکه عناصر سنگ نقوش عالی‌دار دارای نگارهای طبیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی هستند، خاطرنشان کرد: «انگشت‌کم یکی اجتناب کرده اند سنگ‌های تعیین شده دارای نوشته میخی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت کاوش درست مجموعه سنگ‌ها احتمال برخورد همراه خود الگوی‌های کتیبه دار تولید دیگری فوق العاده بیش از حد است.»

این سنتی‌شناس افزود: «همراه خود ملاحظه به اینکه مجموعه سنگ‌های یاد شده در روزهای پایانی کاوش مشاهد شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این خواستن به حضور برخی اعضای متخصص به‌ویژه در بخش کتیبه‌خوانی، کاوش این سنگ‌ها به فصل ششم آبراهه ها محول شد.»

او همراه خود ردیابی به کمیت بیش از حد قطعه سنگ‌های کشف شد شده، ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچیدگی‌های نمای شمالی کاخ  اچ کدام ممکن است اجتناب کرده اند دشوارترین امتیازات سنتی‌شناختی تشک جمشید است، وضعیت روشن‌تری پیدا تدریجی.

قطعه ای اجتناب کرده اند ‌مدل عیلامی کتیبه سنگی خشایارشا در تشک جمشید اختراع شد

بالا پیام

ایرانی‌ها چه دغدغه‌هایی دارند؟
همین جا را ببینید