تعدادی از دوز واکسن در ملت تزریق شد؟


دوشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۱ – ۱۴:۱۹

دوز دوم واکسن گاو زیگزاگ 19 منطقه 16 فرهنگیان

تهران (پانا) – وسط روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت اجتناب کرده اند تزریق ۳۵۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۶۱ دوز واکسن کرونا در ملت در عصر قبلی خبر داد.

به گزارش وسط روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت، تاکنون ۶۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۳ نفر نوبت اول، ۵۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۷۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۷۴ نفر نوبت دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۹۵ نفر اکتسابی کرده اند. سومین دوز واکسن کرونا ملت تزریق شده است.

به این انجمن انواع کل واکسن های تزریق شده در ملت به ۱۴۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۵۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۸۲ دوز رسید.

۳۵۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۶۱ دوز واکسن کرونا عصر قبلی در ملت تزریق شد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/