چرا CICO پیش بینی دقیقی برای کاهش وزن است؟فرض کنید دو نفر (شخص A و شخص B) هستند که روزانه 1800 کالری می سوزانند. شخص A کربوهیدراتهای زیادی برای استفاده از انرژی در اختیار داشت و شخص B چیزی برای سوزاندن نداشت. به منظور بحث ، فرض کنیم که شخص A از کربوهیدرات خود برای تمام انرژی خود و شخص B از ذخایر چربی خود برای انرژی استفاده می کند.

شخص A 625 گرم می سوزاند "کالا" (625 گرم کربوهیدرات x 4 کالری در گرم) ، در حالی که شخص B 300 گرم چربی (300 گرم چربی 9 کالری در گرم) می سوزاند. اگرچه کالری یکسانی را می سوزاند ، اما مقدار کل استفاده شده بسیار متفاوت است. چگونه می توان این تفاوت عظیم را با کالری به طور دقیق ردیابی کرد؟

ارسال شده توسط / u / sapphireskyz
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید