چرا نباید ریواس بخوریم؟ – گلونی


چرا نباید ریواس بخوریم؟

به گزارش گلونی گیاه ریواس همراه خود شناسایی آموزشی Rheum ribes  به خانوار «علف هفت بند» تعلق دارد.

در ایران ۴ گونه ریواس داریم.اجتناب کرده اند تذکر شکل رویشی جزو فورب‌ها (پهن برگان علفی) محسوب می‌گردد.

ریواس طبیعی است تعدادی از ساله، همراه خود اساس ضخیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگ‌های پهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرم ‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضخیم. میوه آن فندقه بالدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید صورتی رنگ است کدام ممکن است در اواخر بهار به نظر می رسد می‌شود.

رویشگاه این گیاه تا حد زیادی در روی لاغر‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید واریزه‌ها همراه خود آلودگی سبک است. در واقعیت ریواس در ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تثبیت آلودگی روی لاغر‌ها عملکرد مهمی دارد.

ریواس دارای مصارف خوراکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارویی است. در طب استاندارد مقوی شکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کبد، اشتهاآور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد نفخ محسوب می‌شود.

تحقیقات آرم داده ریواس دارای خواص آنتی باکتریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنتی اکسیدانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصاره آن خاصیت حشره کشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفت کشی دارد.

دلایل روح‌الله احمدی دانستن درباره اینکه چرا نباید ریواس بخوریم را ببینید:

نماشای گلونی را دنبال کنید

بخش خوراکی ریواس شبیه به ساقه‌های گل دهنده گیاه است کدام ممکن است همزمان همراه خود باز شدن گل‌ها به بلعیدن می‌رسند. ساقه‌ها {در این} مرحله ترد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط مردمان مخلوط آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد بازار می‌گردند.

خوشایند خاص است وقتی ساقه گل دهنده برداشتن شود، تولید دیگری گیاه نمی‌تواند بذر ساخت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجدید حیات آن در سال‌های آتی به خطر می‌افتد (در مقابل توجیه بعضی ها کدام ممکن است در نظر گرفته شده می‌کنند چون اساس گیاه را برداشتن نکرده‌اند خودش سال بعد یک بار دیگر اجتناب کرده اند آلودگی در می‌آید!).

متاسفانه خیلی‌ها به این امر ملاحظه نمی‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای سودجویی منصفانه جهان را به طور درست اجتناب کرده اند ریواس پاک سازی می‌کنند. امسال ریواس را در امتداد طرف خیابان‌های مناطق کوهستانی به همان اندازه کیلویی ۷۰ هزار تومان می‌فروشند!

همراه خود این مورد آن هم همراه خود وجود خشکسالی‌های از حداکثر سال‌های جدیدترین، متاسفانه سریع این گونه ارزشمند کدام ممکن است اجتناب کرده اند ذخایر ارزشمند ژنتیکی سرزمین ماست، کشف نشده انقراض قرار می‌گیرد.

سایر آموزش‌های هم کوله را بیانیه کنید

بالا پیام

ایرانی‌ها چه دغدغه‌هایی دارند؟
همین جا را ببینید