پانا | غار قوری در از قلعه کرمانشاه


غار ارتفاع در استان کرمانشاه، شهرستان روانسر، غول پیکر‌ترین غار آبی خاورمیانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدید شده‌ترین غار ایران است کدام ممکن است قدمت آن حدود ۶۵ میلیون سال تخمین زده می‌شود. این غار حدود ۱۲ کیلومتر اندازه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۴۰ متر عمق دارد. تاریخچه اختراع این غار به حدود ۴۱ سال می رسد کدام ممکن است گروهی اجتناب کرده اند غارنوردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید غارشناسان انگلیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرانسوی برای ایجاد این غار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد نیمه هایی اجتناب کرده اند آن به ایران آمدند. سپس در سال ۱۳۶۰ گروهی اجتناب کرده اند مشاوران کرمانشاهی غار را در عمق کنونی اختراع کردند. این غار انصافاً اجتناب کرده اند چندین تالار مختلف {تشکیل شده است} کدام ممکن است همراه خود شناسایی های تالار بلورین، تالار مریم، تالار شتر شتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید … شناخته می شوند. غار قالله یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند محوطه های باستانی ایران است کدام ممکن است آثار مهمی اجتناب کرده اند عصر حجر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاصله ساسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد اندکی آثار به جاده پهلوی میانه کشف شد شد کدام ممکن است آرم اجتناب کرده اند اهمیت این محوطه دارد.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/