ورود پسران به ۲۰۰ بوستان تهران ممنوع است


ورود پسران به ۲۰۰ بوستان تهران ممنوع است

بر ایده تجربیات گالن سید محمد آگمری، یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای شهر تهران در پاسخ به بنری کدام ممکن است در یکی اجتناب کرده اند پارک های جهان ۱۴ شهرداری تهران نصب شده و اخباری مبنی بر زنانگی و مردانه بودن حیاط پشتی های تهران آشکار کرده است، به دیده بان ایران ذکر شد: این طرحی است کدام ممکن است شهرداری تهران انجام می دهد. در تذکر دارد حیاط پشتی هایی را در تهران برای مادران و بچه ها فراهم تنبل و این است حیاط پشتی ها را به خانوار حیاط پشتی تغییر تنبل.

وی افزود: اجرای این ساختار به گونه ای است کدام ممکن است مادر به سادگی به دور اجتناب کرده اند توجه نامحرم همراه خود فرزند شخصی تفریحی تنبل.

وی همراه خود خاص اینکه بیش اجتناب کرده اند ۲۰۰ پارک به بانوان، مادران و بچه ها اختصاص داده تبدیل می شود، افزود: اگر برخی اجتناب کرده اند پارک ها مختص بانوان باشد، سایر بانوان ما به سادگی می توانند {در این} پارک ها همراه خود فرزندان شخصی بازی، بررسی و هر دو تفریح ​​کنند.

ورود پسران به ۲۰۰ پارک ممنوع است

عاقمری همراه خود تاکید بر درخواست شده است افراد مبنی بر زنانه بودن مردانگی باغات تهران به دیده بان ایران ذکر شد: انگیزه اجرای چنین طرحی تقاضای بالای افراد تهران است و ما ساده مطالبات افراد را اجرا کردیم.

وی بر رئوس مطالب حیاط پشتی تهران تاکید کرد و ذکر شد: تا حد زیادی حیاط پشتی های ما باید خانوادگی باشد از خانه ها کودک است، آپارتمان ها و مادران {نمی توانند} همراه خود فرزندان شخصی تفریحی کنند. با این حال وقتی پارک های زنانه داریم، مادران، کودکان و خانمها به سادگی می توانند {در این} پارک ها حضور داشته باشند.»

آگمری همراه خود خاص اینکه برخی اجتناب کرده اند پارک ها ابدی به حیاط پشتی خانمها، مادران و بچه ها تغییر می شوند، ذکر شد: مردانی کدام ممکن است در کل روز کار می کنند و مادرانی کدام ممکن است اوقات فراغت بیشتری دارند، می توانند به این پارک ها گذشت و همراه خود فرزندان شخصی وقت بگذرانند. شاد و سلامت باشید.”

یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای شهر تهران ضمن تایید اجرای این ساختار ذکر شد: این ساختار به مرحله اجرا رسیده و هم اکنون در اکثر باغات در جاری اجراست و در روزهای بلند مدت در باغات تولید دیگری نیز اجرا ممکن است.

وی افزود: «افراد به طور معمول اعتراض کردند چرا یکی اجتناب کرده اند ما پارک ایمن نداریم؟!» مادرانی کدام ممکن است فرزندان شخصی را برای تفریحی در پارک ها می بردند اجتناب کرده اند ترس دزدیده شدن فرزندانشان تکان نمی خورد.

آقامری در {پاسخ به} پرس و جو دیده بان ایران مبنی بر اینکه خواه یا نه زن مجرد هم ممکن است وارد شود، ذکر شد: خوب زن مجرد هم ممکن است وارد شود.

یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای شهر تهران همراه خود تاکید بر اینکه پسران کمتر اجتناب کرده اند خانمها فرزندان شخصی را می ربایند، ذکر شد: زن کمتر اجتناب کرده اند شخص کودک می دزدد، بدون در نظر گرفتن حیاط پشتی های مردانه تا حد زیادی شود، ایمنی خانمها تا حد زیادی تبدیل می شود.

انتهای پیام

ترس ایرانی ها چیست؟
همین جا دیده تبدیل می شود

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/