واگذاری پرونده سراسری ۲۲ تأثیر باکلاس و تاریخی به تحت سلطه آذربایجان شرقی


واگذاری پرونده سراسری ۲۲ تأثیر باکلاس و تاریخی به تحت سلطه آذربایجان شرقی

معاون وزیر و معاون میراث باکلاس اجتناب کرده اند ۱۱ تأثیر متحرک باکلاس و تاریخی در نامه های پرونده سراسری به استاندار آذربایجان شرقی خبر داد.

بر ایده مطالعات گالن به گزارش میراث آریا، نامه علی دارابی معاون وزیر و معاون میراث باکلاس ملت به زینا عابدین رضوی خرم استاندار آذربایجان شرقی:

در اجرای قوانین محافظت آثار سراسری مصوب آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای سراسری و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۱۱ هیأت وزیران بند «ج» تنها ماده قوانین تشکیل میراث باکلاس. گروه مصوب بهمن ۱۳۶۴ و بند ششم ماده ۳ اساسنامه گروه میراث باکلاس مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۲ آیین نامه خانه ایمنی اجتناب کرده اند میراث باکلاس مصوب ۱۳۸۱ شورای ایمنی، فصل دوم. آیین نامه خانه اداره، ترتیب، نظارت و حمایت اجتناب کرده اند صاحبان خانه و صاحبان خانه اموال باکلاس تاریخی منقول طی ابلاغیه هیئت وزیران، سطوح پرونده آثار منقول باکلاس و تاریخی را به رئوس مطالب ذیل ادعا می دارد. فهرست آثار سراسری ایران:

۱- لیوان زبان چینی مدرن به شماره پرونده ۱۳۷۸ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۰.

۲- پلاک سنگ اساس پیشرفته به شماره پرونده ۲۰۰۰ مورخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۰.

۳- پلاک سرامیکی آبی و سفید ۱ مجموعه شیخ صفیه الدین اردبیلی شماره پرونده ۱۳۸۰ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۰.

۴- پلاک سرامیکی آبی و سفید ۲ مجموعه شیخ صفیه الدین اردبیلی شماره پرونده ۱۳۸۱ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۰.

۵- گلدان سرامیکی آبی و سفید ۲ اجتناب کرده اند مجموعه شیخ صفیه الدین اردبیلی به شماره پرونده ۱۳۸۲ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۰.

۶- کاسه زبان چینی لعابدار اساس به شماره پرونده ۱۳۸۳ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۰.

۷- کاسه زبان چینی آبی و سفید مجموعه شیخ صفیه الدین اردبیلی به شماره پرونده ۱۳۸۴ مورخ ۳۰/۸/۱۳۰۰.

۸- کاسه شیشه ای اساس دار همراه خود حاشیه از نوشته ۲ شماره پرونده ۱۳۸۵ مورخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۰.

وضعیت: استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، بخش مرکزی، شهر تبریز، دانشکده تبریز، موزه پژوهشگاه گذشته تاریخی و سنت ایران.

۹- به تصویر کشیدن پرده عاشورا در مسجد کامل جوجان به شماره پرونده ۱۳۸۷ مورخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۰.

وضعیت: استان آذربایجان شرقی، شهرستان آذرشهر، اداره گوغان، شهر گوغان، مسجد کامل گوغان.

۱۰- گلدان سرامیکی آبی و سفید اجتناب کرده اند مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی به شماره پرونده ۱۳۸۸ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۰.

۱۱- گلدان سرامیکی آبی و سفید ۳، مجموعه شیخ صفیه الدین الاردبیلی، شماره پرونده: ۱۳۸۹، مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۰،

وضعیت: استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، بخش مرکزی، شهر تبریز، دانشکده تبریز، موزه پژوهشگاه گذشته تاریخی و سنت ایران.

پیش اجتناب کرده اند این علی اصغر منسان وزیر اسبق میراث باکلاس، گردشگری و صنایع دستی همراه خود کشتی نامه ای درست مثل به استاندار وقت آذربایجان شرقی اجتناب کرده اند پرونده ۱۱ تأثیر باکلاس و تاریخی به رئوس مطالب زیر خبر داده بود.

۱- پلاک اساس سفال، گورستان تاریخی سرند (شماره ملک: ۱۱۸۱۱)، شماره پرونده: ۱۷۳۵، مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۹، محل نگهداری: استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، جاده امام (ره)، موزه آذربایجان.

۲- تابوت سفالی، گورستان تاریخی سرند (شماره ملک: ۱۱۶۹۵)، شماره پرونده: ۱۷۳۶، گذشته تاریخی ۲۷/۸/۱۳۹۹، محل نگهداری: استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، جاده امام، موزه آذربایجان.

۳- سنجاق مفرغی، گورستان تاریخی سرند (شماره ملک: ۱۱۷۲۹)، شماره پرونده: ۱۷۳۷، مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۹، محل نگهداری: استان آذربایجان شرقی، تبریز، جاده امام (رضی الله عنه)، موزه آذربایجان.

۴- سنجاق مفرغی، گورستان تاریخی سرند (شماره ملک: ۱۱۷۳۰)، شماره پرونده: ۱۷۳۸، گذشته تاریخی ۲۷/۸/۱۳۹۹، محل نگهداری: استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، جاده امام (ره)، موزه آذربایجان.

۵- منبر سنگی مسجد محمد حنیفه روستای زنجاب به شماره پرونده ۱۷۳۹ مورخ ۷ مرداد ۱۳۹۹ محل نگهداری: استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، روستای کویر خنک، روستای زنجاب، مسجد محمد حنیفه.

۶- منبر چوبی مسجد کوزکنان شماره پرونده: ۱۷۴۰ در گذشته تاریخی ۲۸/۸/۱۳۹۹ وضعیت: استان آذربایجان شرقی، شهرستان شبستر، نیمه مرکزی، شهر کوزکنان، مسجد کوزکنان،

۷- کاسه سرامیکی (سلادون) به شماره ۱۷۴۱ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۹ وضعیت: آذربایجان شرقی، تبریز، زعفرانیه، جاده دکتر حسابی، جاده میرزا کجک خان، جاده فرهنجان غربی، موزه کتابخانه مرکزی. دانشکده تبریز،

۸- پلاک زبان چینی (سه عدد پلاک سلادون) به شماره ۱۷۴۲ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۹ محل نگهداری: استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، زعفرانیه، جاده دکتر حسابی، جاده میرزا کجک خان، فرهنجان غربی. جاده، موزه کتابخانه مرکزی، دانشکده تبریز،

۹- سفال شایسته لعابدار (شماره ۲) شماره پرونده ۱۷۴۴ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۹ محل: استان آذربایجان شرقی، تبریز، زعفرانیه، جاده دکتر حسابی، جاده میرزا کجک خان، جاده فرهنگان غربی، کتابخانه مرکزی. موزه دانشکده تبریز

۱۰- سفال لعاب شایسته (شماره ۲)، شماره پرونده: ۱۷۴۴، گذشته تاریخی ۲۷/۸/۱۳۹۹، محل: استان آذربایجان شرقی، تبریز، زعفرانیه، جاده دکتر حسابی، جاده میرزا کجک خان، جاده فرهنجان غربی، کتابخانه مرکزی. موزه دانشکده تبریز

۱۱- کاسه شیشه ای حکاکی شده شماره پرونده: ۱۷۴۵ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۹ محل نگهداری: استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، زعفرانیه، جاده دکتر حسابی، جاده میرزا کجک خان، جاده فرهنجان غربی، موزه کتابخانه مرکزی دانشکده تبریز. .

انتهای پیام

ترس ایرانی ها چیست؟
همین جا را مورد توجه قرار گرفت کن

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/