نمایشگاه “از دست دادن زندگی در نمک” تحقیقات سنتی شناسی در معدن چهارآباد زنجان


نمایشگاه “از دست دادن زندگی در نمک” محصول همکاری موزه سراسری ایران، موزه سنتی شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمک پسران زنجان، موسسه تحقیقات میراث باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه معدن آلمان در بوخوم است. این نمایشگاه همراه خود بستگی به دستاوردهای آموزشی ماموریت مشترک سنتی شناسی آلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلمان، یافته های بازمانده معدنچیان معدن شیرباد را اجتناب کرده اند فاصله هخامنشی به همان اندازه قرون بعدی به حاضر می گذارد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/