نرخ سقط جنین در دهه گذشته افزایش یافته است


انسیه خزعلی

تهران (پانا) – معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: آمار سقط جنین در کشور در دهه های گذشته افزایش یافته است اما بیش از ۹۰ درصد آن قانون اشتباه است.

به گزارش ایسنا، انسیه خزعلی در سومین جلسه ستاد جمعیت خراسان رضوی که در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: دلیل این سقط جنین ها ترس و حرف هایی است که از سوی مراقبان سلامت به خانواده ها وارد می شود. همچنین به دلیل سیستم ایجاد شده که متناسب با تعداد فرزندان نیست، تعداد اعضای خانواده کاهش چشمگیری داشته است.

هرچند مدت کوتاهی است که بحث جمعیت را مطرح کرده ایم اما در خراسان رضوی کارهای خوبی در این زمینه انجام شده است. امید است با توجه به شرایط اضطراری فعلی این فعالیت ها با سرعت بیشتری ادامه یابد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه می دهد: دشمن برنامه ریزی های جمعیتی زیادی انجام داده و متأسفانه مدت هاست که این حوزه در کشور مغفول مانده است. بنابراین باید با پرش در این چند سال به نتایج مطلوب برسیم و با آمادگی و برنامه ریزی مناسب زمان برای خروج از چاله جمعیتی فعلی داشته باشیم.

خزعلی با بیان اینکه تهدید جمعیت جدید نیست، تصریح کرد: خداوند در قرآن کریم می فرماید که دشمن با سخنان زیبا و سخنان نیرنگ آمیز مردم را در مسیر فساد، مقاومت، جمعیت و شکست تولید مثل می کشاند. خداوند ارزش های مادی و معنوی می گذارد و می گوید دشمن برای آنها برنامه ریزی کرده است. خداوند در قرآن می فرماید اگر دشمن در مقابل شما قوی باشد در زمین فساد می کند و این فساد در ۲ قسمت است: نابودی مال و مردم. نفرت دشمنان از تخریب کمی و کیفی سرمایه های تولید مثلی انسان، تخریب محتوا و تغییر هویت سرمایه های انسانی است.

وی خاطرنشان کرد: نمونه بارز این موضوع در بین جوانان و بانوان بحث حجاب است. آنها سعی می کنند هویت زنان را از بین ببرند و ارزش های آنها را به ضد ارزش ها تغییر دهند. اینها اقداماتی است که از جهات مختلف صورت می گیرد و به تعبیر مقام معظم رهبری مبارزه ای هماهنگ و آگاهانه است. دشمن سعی می کند این هویت را از نظر معنوی بگیرد و نیروی انسانی را از بین ببرد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: ما موظفیم برنامه ریزی مناسبی در حوزه فرهنگی و اقتصادی داشته باشیم تا جلوی این جنگ روانی را که زنان و خانواده را هدف گرفته است گرفته و از درون خانواده برای تخریب جامعه برنامه ریزی کنیم. . البته باید در مقابل کالاهایی که سرمایه داری و سرمایه داری نسلی را تهدید می کند نیز بایستیم.

وی درباره فرزندآوری، حمایت اقتصادی در دست دولت است و گفت: اما مفهوم برنامه ریزی رشد جمعیت به مسائل فرهنگی و فرهنگی مربوط می شود. انگیزه برای کار، بچه دار شدن و تربیت فرزند یکی از مهم ترین مواردی است که به ندرت صرف آن می شود و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

خزعلی گفت: به این ترتیب اگر مشکلی در سلامت و سیستم وزارت بهداشت وجود دارد باید رفع شود. ما به بسته های تشویقی زیادی نیاز نداریم.

وی در خصوص طرح های حمایتی زایمان گفت: تاکنون ۵۰ هزار خودرو بدون بار اقتصادی در اختیار مادران قرار گرفته است و در واقع سهمیه به مادران داده شده است. امیدواریم در این دولت اقدامات بیشتری برای تسریع این روند وجود داشته باشد. ارائه مشوق های مسکن به زمان حساس است.

خزعلی همچنین گفت: از کسانی که در قالب سازمان های مردم نهاد فعالیت می کنند، در زمینه های تشویق فرزندآوری و زمینه های پیشگیری از سقط حمایت می کنیم و در صورت وجود اشکال قانونی، آن را رفع می کنیم.