منشا بالقوه سیزدهمین پاپ را مکان باید {جستجو کرد}؟


منشا بالقوه سیزدهمین پاپ را مکان باید {جستجو کرد}؟

بر ایده تجربیات گالن دکتر کامران کشیری در صفحه اینستاگرام گروه شهرداد دانستن درباره پیدایش بالقوه پاپ سیزدهم نوشت:

باید این پرس و جو را مطرح کنیم کدام ممکن است منشأ «۱۳ به در» را مکان باید {جستجو کرد}؟

اول اینکه درک خطا اجتناب کرده اند عدد ۱۳ در دنیای سنتی فوق العاده رایج بود.

این عقیده منحصر به قوم خاصی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید با توجه به منشأ آن بین علما اتفاق تذکر {وجود ندارد}.

شاید بتوان دلیلی برای اینکه چرا عدد ۱۳ در تقویم های باستانی بدشانس تلقی می شد، کشف شد.

چون آن است همه می دانیم جشن نوروز دوازده روزه است. احتمالاً شبیه به عدد دوازده راهنمای ما باشد، از ما را به یاد تقویم دوازده ماهه می اندازد.

تحمیل تقویم همراه خود مفاهیمی قابل مقایسه با رئوس مطالب سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه در اولین الگوی های آن به تمدن های مصر سنتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین النهرین برمی گردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دانیم کدام ممکن است دوازده سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سی روز داشته اند.

ایرانیان سنتی نیز این تقویم را حداقل اجتناب کرده اند فاصله هخامنشی یعنی دوازده سال سی روزه محدوده می کردند کدام ممکن است الگوی آن را در اسناد فاصله هخامنشی قابل مقایسه با کتیبه بیستون می توان دید.

محققانی قابل مقایسه با اقامت مهرداد باهر این دوازده روز نوروز را تصویر نظم کیهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمادی اجتناب کرده اند شبیه به تقویم رئوس مطالب شده برای دوازده ماه سال می دانند.

به همین دلیل، روز سیزدهم – روز بلافاصله پس اجتناب کرده اند این دوازده روز نمادین – عملاً تابعی اجتناب کرده اند این انجمن نیست، به همین دلیل آن را نحس می دانند.

خشمگین یاد بهار مراسم «۱۳ به در» را نمادی اجتناب کرده اند تجسم «آشوب» کیهانی در برابر این «نظم» کیهانی در دوازده روز اول سال از آن آگاه است.

به عبارت تولید دیگری، نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوازده روز اول سال تصویر نظم آفرینش را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز سیزدهم تصویر هرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرج است.

اگر این تحلیل مناسب باشد، انگیزه بی نظیر نادرست بودن عدد ۱۳ اجتناب کرده اند اینجاست.

در پایان به این نتیجه می رسیم:

اعتقاد به نادرستی در ۱۳ سال قبلی در جوامع باستانی اجتناب کرده اند جمله ایران ادراک رایج بود.

تقویم دوازده ماهه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار تکل عدد ۱۳ (تصویر هرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرج) بعد اجتناب کرده اند عدد دوازده (تصویر نظم کیهانی) شاید اجتناب کرده اند توضیحات بدنام بودن این عدد {بوده است}.

حدود سیزدهم به در را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفاسیر آن اجتناب کرده اند کامران الکشیری

انتهای پیام

ترس ایرانی ها چیست؟
همین جا را ظاهر شد کنرژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/