معیشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی شغلی سه دغدغه مهم محله کارگری


کارگر

تهران (پانا) – نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان محله کارگری همراه خود ردیابی به اینکه معیشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی شغلی سه دغدغه مهم محله کارگری است اجتناب کرده اند استراتژی ساخت شاغل فقیر در محله سخن ذکر شد.

علیرضا حیدری، نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان محله کارگری در ذکر شد‌وگو همراه خود پانا همراه خود ردیابی به ۲ دغدغه مهم کارمندان اظهار کرد: «۲ موضوع برای کارمندان حیاتی است، یکی دشواری معیشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله رفاه اقامت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومی موضوع ایمنی شغلی است. هر ۲ موضوع برای کارمندان حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام آنچه در بخش کارگری اتفاق میافتد به این ۲ دشواری متکی است.»

حیدری کسب اطلاعات در مورد موضوع معیشت کارمندان ذکر شد: «در موضوع رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت، وجود تورم نامطلوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند نیاز کارمندان، برای او یا او فوق العاده دشواری‌ساز شده است. متنوع این اعلام کردن را دارند کدام ممکن است حقوق کارگرها افزایش پیدا کرده پس تورم‌زا است، درحالی‌کدام ممکن است کارمند همراه خود همین دستمزدی کدام ممکن است معیشت وی را تهیه کنید نمی‌تنبل، گذران عمر می‌تنبل. اگر مسیر تنظیمات مزدی را تبصره کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را همراه خود متغیر تورم ارزیابی کنیم، متوجه می‌شویم کدام ممکن است در بهتر از شرایط، مزد کارمندان بین ساده ۵۰ به همان اندازه ۵۵ نسبت سبد معیشتشان را (آن هم در بهتر از شرایط) تهیه کنید می‌تنبل. بهتر از شرایط اسفندماه است کدام ممکن است مزد تصمیم گیری می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبد معیشت در آن مقطع روزی نسبتش برقرار می‌شود. همین مزد سال بعد به‌ واسطه تورم مرتباً تنزیل پیدا می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه مقطع بعدی کدام ممکن است حدس و گمان به برای مزد تصمیم گیری پروژه شود ساده ۳۵ به همان اندازه ۴۰ نسبت سبد معیشت کارمند تهیه کنید می‌شود.»

در شرایط حال در جاری ساخت شاغل فقیر هستیم

نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان محله کارگری افزود: «به معنای واقعی کلمه هستند مزد کارمند چیزی تا حد زیادی اجتناب کرده اند عالی‌سوم قیمت‌هایش را محافظت می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌تواند همراه خود کمتر اجتناب کرده اند این اقامت تنبل. وقتی همراه خود مبلغ کمتر شکسته نشده حیات می‌دهد یعنی متنوع اجتناب کرده اند نیازهای اقامت‌اش را بردن می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید این از ملزومات در بخش‌های مختلف می‌تواند شبح شدید برای خانوار کارگری باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای محله اشکال تحمیل شود. {در این} شرایط شاغل فقیر ساخت می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی داریم چنین محله‌ای بهره‌ور هم باشد.»

ادراک غلطی است کدام ممکن است می‌گویند افزایش دستمزد تورم می‌آورد

حیدری همراه خود ردیابی به ادراک غلطی کدام ممکن است در بین نهادهای مختلف تعیین کنید گرفته ذکر شد:‌ «این ادراک غلط است کدام ممکن است عنوان می‌کنند افزایش حقوق کارمند تورم‌زا است. آمارها هم حکایت اجتناب کرده اند این دارد کدام ممکن است محله فقیر ما اجتناب کرده اند ۱۵ نسبت به ۳۰ نسبت رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این درگیر‌کننده است. افرادی که در تله فقر گرفتار می‌شوند بخش اصلی‌شان اجتناب کرده اند محله کارگرها هستند.»

گروه‌های بیمه‌گر محافظت کافی برای معامله با کارگری را ندارند

نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان محله کارگری دغدغه دوم محله کارگری را در بخش معامله با عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: «متأسفانه گروه‌های بیمه‌گر محافظت کافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزام‌آور برای معامله با کارمندان ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به {این مهم} بی‌تمایز هستند. در بودجه‌هایی کدام ممکن است سالیانه در مقامات تصویب می‌شود هم سهم سلامت کارمندان درحال کمتر شدن است. طبق فینال آمار مناسب، صنوبر اجتناب کرده اند جیب افراد به قاب ۷۰ نسبت نزدیک می‌شود کدام ممکن است عدد بحرانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌ شرط آزادسازی نرخ پول خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو می‌تواند به تعیین کنید وحشتناکی به‌عنوان ترس محله خوردن‌کننده سلامت مورد ملاحظه قرار بگیرد.»

وی افزود: «درمورد کالای سلامت پوشش‌های جبرانی سودآور نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه تهیه کنید اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه بیمه سلامت نمی‌توانند بار پولی کدام ممکن است به آن است‌ها {به دلیل} شرایط مالی حال تحمیل شده، تحمل کنند به دلیل به کاهش مرحله ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر اجتناب کرده اند جیب افراد روی معرفی شده است‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این مسیر بخواهد شکسته نشده پیدا تنبل خاص نیست چه می‌شود.»

صندوق بیمه اجتماعی پیش بینی این کمیت اجتناب کرده اند بیکاری را نداشت

حیدری همراه خود ردیابی به دغدغه سوم محله کارگری ذکر شد: «موضوع بعدی بیکاری است. پوشش ساختاری اقتصاد بنا به توضیحات متعددی در نتیجه این می‌شود کدام ممکن است واحد تولیدی‌ها توان تولیدشان را اجتناب کرده اند انگشت می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجبور به تعدیل {نیروی کار} می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو حتی کارگاه را تعطیل می‌کنند. حمایت‌های اجتماعی شبیه صندوق بیمه اجتماعی پیش‌سوراخ بینی این کمیت اجتناب کرده اند بیکاری را نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌تواند به‌خوبی حمایت تنبل.»

وی ذکر شد: «در شرایط حال حقوق کارگری کدام ممکن است مزدبگیر است شکاف تکنیک‌داری باقیمت‌های بازار گرفته است. در گذشته اجتناب کرده اند اصلاح نرخ کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان مواجه بودیم همراه خود اینکه کارگری برای گرفتن اتومبیل چندماه اجتناب کرده اند حقوقش را باید جمع می‌کرد هر دو خانه بخرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شاخص تعیین مقدار است با این حال اکنون چه مقدار رئوس مطالب می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع همین جا به محله کارگری این ایراد هست کدام ممکن است باید مرحله مطالبه‌گری خودش را بالا ببرد.»