مصرف روزانه پروتئین – چقدر می تواند جذب شود؟ : تغذیه


سلام – چقدر پروتئین در یک جلسه / یک وعده غذایی جذب می شود؟ من در یک ساعت 25-30 گرم خواندم اما واقعاً این را باور نمی کنم. من مطالعاتی را دیده ام که می گویند خردمندان دیگر هستند و من نمی بینم که چگونه می توانیم تکامل دهیم تا فقط 25-30 گرم اجازه دهیم.

نظرات و ایده های شما چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید