وظیفه های بانکدار


یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ – ۰۸:۱۵

polge

شاید افرادی که می گویند ما در ایران صنعت بانکداری نداریم عامل زیادی نگفته باشند. واقعیت اینجا است کدام ممکن است صنعت بانکداری در ملت ما معادل سایرین نیست. چون آن است می توان اظهار داشت در ایران انواع فوق العاده به سختی اجتناب کرده اند موسسه مالی ها وجود دارند کدام ممکن است اجتناب کرده اند افراد سپرده بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود رهن دادن به دیگران درآمد ببرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دراز مدت بتوانند دوام بیاورند.

بخش بزرگی اجتناب کرده اند این اشکال به انتظارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویری کدام ممکن است انتخاب گیران اجتناب کرده اند موسسه مالی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه پوشش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی این بخش در دهه های قبلی برمی گردد. با این حال این بهانه ای برای سلب وظیفه موسسه مالی ها نیست. اجازه دهید همانطور که صحبت می کنیم بپرسیم کدام ممکن است عالی بانکدار، سرپرست مسئله عالی موسسه مالی، احیا کردن صنعت بانکداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار شخصی به حداقل یک موسسه مالی تجاری خیلی شبیه همراه خود هر موسسه مالی عکس روی زمین، چه کاری باید برای کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار شخصی انجام دهد.

۱- خواستن به گزارش های پولی دقیق، آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش معمول دارد. در همین جا ۲ موضوع فوق العاده مهم موجود است، اول درج رهن های معوق در دارایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم یافتن کفایت سرمایه کدام ممکن است جز تخصیص از واقعی مشتریان موسسه مالی غیرممکن است. مورد دوم فوق العاده تخصصی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای پیگیری آن خواستن به کمک متخصصان این بخش دارد. در پایان سرپرست مسئله موسسه مالی باید اجتناب کرده اند احتمال نکول رهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال اجتناب کرده اند بازو دادن سرمایه به موسسه مالی آگاه باشد. همه همه ما می دانیم کدام ممکن است اکثر موسسه مالی های ما اجتناب کرده اند تذکر کفایت سرمایه {به روز} نیستند. با این حال باید این سیستم ریزی مدون برای افزایش این شاخص وجود داشته باشد. استفاده اجتناب کرده اند استانداردهای در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به سطوح مشخص شده بازل ۳ باید مورد ملاحظه هیئت مدیره موسسه مالی شناخته شده به عنوان عالی هدف بسته شدن قرار گیرد.

۲. موسسه مالی باید انصافاً شفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگوی سهامداران باشد. اقدامات مندرج در بند اول به مدیران موسسه مالی این امکان را می دهد کدام ممکن است اعتقاد سهامداران را جلب کنند. حتی وقتی این راه تصویر فوق العاده پیچیده ای را حاضر دهد. از گرفتن عالی این سیستم زمان بندی شده آرم می دهد کدام ممکن است هیئت مدیره در موقعیت به تنظیم وضعیت است. در عین جاری، در اندازه بهتر، این ممکن است تأثیر مثبتی بر مشتریان داشته باشد.

۳. به هر تعیین کنید بالقوه موسسه مالی ها باید واگذار شوند. هر چقدر هم کدام ممکن است اشکال باشد، واقعیت اینجا است کدام ممکن است مدیرعاملی کدام ممکن است بانکی را اداره می‌تنبل کدام ممکن است بخش زیادی اجتناب کرده اند دارایی‌هایش در آن نمایندگی مسدود شده است، نمی‌تواند شخصی را بانکدار بنامد. از فصل بلند مدت را برای سهامداران شخصی به در کنار دارد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعاملی کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند دارایی ها شخصی را به مشتریان برون سپاری کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریسک کانون اصلی در موسسه مالی شخصی را افزایش داده است، موسسه مالی شخصی را نقطه ضربه قرار داده است. ترازنامه بانکی را می توان همراه خود اجتناب اجتناب کرده اند خطرات کانون اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینی به بازو آورد.

۴- نهایتاً هیئت مدیره موسسه مالی پاسخگو برای درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیان موسسه مالی است. به همین دلیل هر ساختار تحمیلی دارایی ها بانکی در صورتی مربوط است کدام ممکن است در تکنیک سودآوری موسسه مالی خاص شده باشد. نظام بانکی باید اجتناب کرده اند یکپارچگی شخصی حفاظت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صراحت گفتن تنبل کدام ممکن است هیچ کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری برای کسب درآمد علاوه بر این رهن دادن ندارد، از این چنین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به ریسک های شهرت محور محتاط است، به همین دلیل کارآفرینی کدام ممکن است مجاز اکتسابی رهن است. باید به دارایی ها مراجعه تنبل، آنچه را کدام ممکن است خواستن دارد به بازو می آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل به خاطر انجام مسئولیت نیازی به اصل، ایده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکالیف ندارد.

۵. یادآور بانکداری عادی، معادل آنچه در دنیا می گذرد، کاری است کدام ممکن است در پایان ۹ تنها به سودآوری موسسه مالی، اما علاوه بر این به انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی اقتصاد سراسری می انجامد. بانکداران باید امتحان شده کنند به همان اندازه فضا بین نرخ درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربا را پر کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بازو شخصی را برای ایجاد نرخ سپرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهن باز کنند. این امر درهم آمدن است کمپین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنیک های ارتباطی همراه خود انتخاب گیرندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد است.

۶- با بیرون ارتباط در عمق همراه خود موسسه مالی های جهان، انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد محقق نمی شود. این اتصال باید به همان اندازه حدی کدام ممکن است توسط مجازات تحمیل تبدیل می شود توسعه یابد. حتی وقتی ارتباط محدود به آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ اطلاعات به موسسه مالی باشد. زمانی کدام ممکن است تحریم ها برداشته شد، موسسه مالی های کارگزار نباید ما را شناخته شده به عنوان عالی سیستم بانکی عقب مانده در گذشته تاریخی ببینند.

می توان اجتناب کرده اند شبیه به ترفند عجیب و غریب پوشش گذار برای ترس اجتناب کرده اند بی ثباتی کل سیستم بانکی استفاده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر بانکی را به هر طریق بالقوه نجات داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سوئیچ کسری موسسه مالی به موسسه مالی مرکزی، موسسه مالی را سرپا نگه داشت. توجیه آن اگر دخالت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشارها نبود، این بود کدام ممکن است ما عالی موسسه مالی ارزشمند است داریم. با این حال حمل عنوان عالی بانکدار تنها در صورتی نسبتاً است کدام ممکن است شرکتی کدام ممکن است اداره می کنید به معنای واقعی کلمه هستند عالی موسسه مالی باشد. ترازنامه آن طبق استانداردهای جهانی نباید کسری داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی با بیرون کمک مادران موسسه مالی ها گزینه داشته باشد به حیات شخصی یکپارچه دهد. این وظیفه واقعاً سختی است کدام ممکن است اراده می کنیم بتوانیم آن را در افکار بانکداران نگه داریم.

* اقتصاددان

*تأمین: اقتصاد جهانی

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/