مجلس نمایندگان در ۲ سال قبلی بیش اجتناب کرده اند هشت بار حقوق سربازان را افزایش داده است


جمعه ۵ آوریل ۱۴۰۱-۱۰: ۰۷

محمد باقر قالیباف

تهران (پانا) – رئیس مجلس شورای اسلامی همراه خود ردیابی به وضعیت معیشتی سربازان، ذکر شد: درآمد ناچیز سربازان حتی کفاف سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید آنها را نمی دهد، با این حال مجلس یازدهم درآمد سربازان را بیش اجتناب کرده اند هشت برابر کرده است. ۲ سال قبلی

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه توئیتر شخصی نوشت:

وضعیت معیشتی سربازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمدهای ناچیز کدام ممکن است حتی کفاف قیمت های اقامت را نمی داد، سال ها بود کدام ممکن است تغییری نکرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح قابل توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختصر مدت در این مثال کف دست نیافتنی به نظر می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت برابر شد.

بر مقدمه مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۱، سربازان کل نظامی حداقل ۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶۰ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان متاهل حداقل ۵ میلیون تومان (برابر همراه خود حداقل حقوق کارگران همراه خود احتساب کسورات) حقوق بدست آمده خواهند کرد. .

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/