قیمت انرژی الکتریکی مصرفی کشاورزان افزایش می‌یابد؟


یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۱۸:۵۵

مشترکین پرمصرف برق

تهران (پانا) – مدیرعامل نمایندگی مدیریت جامعه انرژی الکتریکی ایران اجتناب کرده اند رد قالب تعرفه انرژی الکتریکی کشاورزان توسط نمایندگان مجلس خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت همراه خود رد این قالب، تغییری در قیمت انرژی الکتریکی مصرفی کشاورزان تحمیل نمی‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت‌ها همانند قبلی {خواهد بود}.

به گزارش نمایندگی مدیریت جامعه انرژی الکتریکی ایران، مصطفی رجبی مشهدی همراه خود ردیابی به مونتاژ مجلس شورای اسلامی در اتصال‌ همراه خود قالب مانع‌زدایی کدام ممکن است روز شنبه برگزار شد، افزود: بهبود صنعت انرژی الکتریکی، محور این مونتاژ بود. {در این} باره پیش‌سوراخ بینی شد کشاورزانی کدام ممکن است برای چاه‌های کشاورزی شخصی بیش اجتناب کرده اند بلعیدن، انرژی الکتریکی داشته باشند نیمه مازاد را همراه خود ارزش‌های تامین انرژی الکتریکی یعنی نرخ با بیرون یارانه تیز کردن کنند با این حال نمایندگان در پایان انتخاب به بردن این بند گرفتند.

وی یکپارچه‌داد: چرخه تهیه کنید انرژی الکتریکی کشاورزان قابل مقایسه با در گذشته {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ مشکلی اجتناب کرده اند این‌ جهت متوجه کشاورزان نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنان مطابق قبلی قیمت انرژی الکتریکی کشاورزی شخصی را تیز کردن خواهند کرد.

سخنگوی صنعت انرژی الکتریکی اظهار داشت: وزارت انرژی اجتناب کرده اند این‌ جهت موافق قالب بود کدام ممکن است اجتناب کرده اند آب صیانت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی در جستجوی تهیه کنید دارایی ها پولی اجتناب کرده اند آن نبود. مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت انرژی مکلف شدند مابه‌التفاوت قیمت‌هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق قوانین به آن است‌ها وظیفه شده را تیز کردن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی اجتناب کرده اند ارزش‌ها اجتناب کرده اند طریق اوراق تسویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن تسویه بدهی‌های بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالیاتی نمایندگی‌های شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمانکاران جبران می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بعد از همه این درآمدها کفایت دارایی ها می خواست را برای صنعت انرژی الکتریکی نمی‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره بخشی اجتناب کرده اند ارزش‌ها را به پیمانکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدکنندگان انرژی الکتریکی بدهکار هستیم کدام ممکن است این مساله در تداوم فرسودگی‌های سیستم تخصیص انرژی الکتریکی اثرگذار است.

رجبی مشهدی اجتناب کرده اند پیش‌سوراخ بینی خوب ردیف اعتباری در بودجه امسال خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص‌داشت: این ردیف به‌صورت جمعی خرجی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش‌سوراخ بینی‌ شده اجتناب کرده اند این طریق بخشی اجتناب کرده اند مطالبات پیمانکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدکنندگان انرژی الکتریکی را پاسخ بدهیم.