نیمه نهم جیران؛ الگوی بارز منصفانه مادر ایرانی


نیمه نهم جیران؛ الگوی بارز منصفانه مادر ایرانی

هشدار می‌دهیم کدام ممکن است احتمال لو جابجایی قصه موجود است

به گزارش گلونی نیمه نهم سریال جیران برای ادغام کردن صحنه‌های خشونت آمیزی بود کدام ممکن است به ابعاد کافی خشونت آمیز نبود.

ما {در این} نیمه می‌بینیم کدام ممکن است خواجه روشن گردن منصفانه بنده خدایی را می‌زند.

بیننده پیش بینی دارد وقتی گردنی زده می‌شود، خون اجتناب کرده اند در را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیوار بچکد با این حال گردن این بنده خدا خون کافی برای چکیدن نداشت.

احتمالا تهیه کننده در تهیه خون کوتاهی کرده است.

اجتناب کرده اند آن طرف کدام ممکن است معما حاوی خون گردن مقتول است، ذهنش حاوی می‌شود کدام ممکن است این خواجه روشن آخر همراه خود {چه کسی} است؟

در سکانسی تولید دیگری ما شاهد منصفانه پدیده غیر معمول در فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریال‌های ایرانی هستیم.

در کمال ناباوری می‌بینیم کدام ممکن است تصویر به جای آن اینکه آهسته شود، فوری می‌شود.

این اتفاق شگفت‌انگیز در گذشته اجتناب کرده اند مسابقه اسب رانندگی جیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلمان رخ می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} رفتار نداشتن به این پدیده، باعث می‌شود نفس بیننده در سینه حبس شود.

نیمه نهم جیران

در یکپارچه می‌بینیم کدام ممکن است جیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلمان در خالص‌ترین حالت قابل دستیابی، روی اسب در حالی کدام ممکن است مسابقه می‌دهند، صحبت هم می‌کنند.

این سکانس‌ها‌ به قدری خالص هستند کدام ممکن است بیننده اصلا حس نمی‌تدریجی این ۲ نفر در جاری اسب رانندگی هستند، در همین حد خالص.

در سکانسی تولید دیگری ما می‌بینیم کارگردان سَبُک عقلی سیاوش را گردن عاشقی می‌اندازد.

لطفا کار یاد مردمان ندهید، همین طوری به ابعاد کافی با بیرون عاشقی، سبک ذهن هستیم، تولید دیگری بهانه جدید یادمان ندهید.

انگار در گذشته اجتناب کرده اند عاشقی متفکر بوده، حالا سبک ذهن شده است. آدم سبک ذهن، سبک ذهن است، چه عاشق باشد چه نباشد.

در یکپارچه می‌بینیم کدام ممکن است خواجه روشن کف دست اجتناب کرده اند اعمال خشونت آمیز شخصی برنمی‌دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بار چاقو را زیر گردن نقره گذاشته است.

ما همراه خود تیزبینی متوجه می‌شویم کدام ممکن است چاقو را کاملاً برعکس گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختراع می‌کنیم کدام ممکن است چرا اجتناب کرده اند گردن مقتولین خون به ابعاد کافی نمی‌چکد.

خب چاقو را مناسب بگذار کدام ممکن است قشنگ خون بپاشد روی در را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیوار، این چه وضعیتی است؟

در سکانسی تولید دیگری ما الگوی بارز منصفانه مادر ایرانی را می‌بینیم.

صرف نظر از مادر شاه باشید هر دو مادر مرد جوان شاه، در هر صورت وقتی به کودک‌تان خوش قبلی است، باید در ضمن زهرمارش کنید.

شبیه به طور کدام ممکن است مادر شاه به محض ورود شاه اجتناب کرده اند شکار، سریعا زهرش را می‌ریزد به همان اندازه مبادا خوشی این شکار در دل پسرش نگه دارد.

احسنت به باشی مادر الگوی ایرانی کدام ممکن است می‌دانی دقیقا کی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان چه حرفی را بزنی به همان اندازه خیلی نامحسوس، اعصاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان فرزندت را به همان اندازه مرز فروپاشی برسانی.

در پایان ما عباس، برادر ناصر، را می‌بینیم کدام ممکن است مادرش نشسته کنارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید قربون کف دست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پای بلورینش می‌رود.

این هم الگوی‌ای تولید دیگری اجتناب کرده اند مادر ایرانی کدام ممکن است در نظر گرفته شده می‌تدریجی فرزندش چه پرنعمت‌ای است.

واقعا ممنون اجتناب کرده اند کارگردان کدام ممکن است این قدر به مادران ایرانی اهمیت داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را اجتناب کرده اند زاویه‌های مختلف به تصویر کشیده است.

جیران را در فیلیمو ببینید

دانستن درباره سریال جیران تا حد زیادی بیاموزید

بالا پیام

نویسنده: بیتا اشکانیان

ایرانی‌ها چه دغدغه‌هایی دارند؟
همین جا را ببینید