فشار | آخرین نفس های دریاچه ارومیه


ارومیه بزرگترین دریاچه ایران است که مساحت این دریاچه در سال ۱۳۷۷ شش هزار کیلومتر مربع بوده و بیست و پنجمین دریاچه بزرگ جهان از نظر وسعت است. دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه ایران، بزرگترین دریاچه آب شور خاورمیانه و ششمین دریاچه بزرگ جهان است که این روزها با مشکل خشک شدن مواجه است.