عید سعید فطر بر خواهید کرد مبارک


عید سعید فطر بر خواهید کرد مبارک

به گزارش گلونی عید فطر یکی اجتناب کرده اند اعیاد عظیم مسلمانان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند سی روز عبادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بندگی تحریک کردن ماه شوال در نظر گرفته می‌آید.

فطر شبیه به یادآور فطرت پس اجتناب کرده اند امتحان شده‌های سی روزه مسلمانان است کدام ممکن است می‌تواند شروعی یک بار دیگر را رقم بزند.

طبق گفتن ستاد استهلال محل کار مقام معظم مدیریت، همانطور که صحبت می کنیم دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ مطابق همراه خود ۳۰ رمضان المبارک ۱۴۴۳ هجری قمری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عید سعید فطر است.

شاعران متنوع کسب اطلاعات در مورد ماه رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقوا {در این} ماه آثاری دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقبول این عید، قصیده‌ای اجتناب کرده اند سعدی «در وداع ماه رمضان» را همراه خود هم می‌خوانیم:

برگ عرضه می‌تدریجی رمضان
بار تودیع بر دل اخوان

یار نادیده سیر، زود برفت
دیر ننشست نازنین بازدید کننده

غادر الحب صحبهالاحباب
فارق‌الخل عشره الخلان

ماه فرخنده، روی برپیچید
را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیک السلام هر دو رمضان

الوداع ای زمان طاعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیر
مجلس اشاره کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید محفل قرآن

مهر فرمان ایزدی بر لب
نفس در بند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیو در زندان

به همان اندازه دگر روزه همراه خود جهان آید
بس بگردد به گونه گونه جهان

بلبلی زار زار می‌نالید
بر فراق بهار وقت خزان

گفتم اندُه مبر کدام ممکن است بازآید
روز نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاله را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریحان

ذکر شد ترسم بقا وفا نکند
ورنه هر سال گل دمد بستان

روز فوق العاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عید {خواهد بود}
تیر ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تابستان

به همان اندازه کدام ممکن است در منزل حیات بود
سال تولید دیگری کدام ممکن است در غریبستان

گرد و غبار چندان اجتناب کرده اند آدمی بخورد
کدام ممکن است شود گرد و غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آدمی همان

هر دم اجتناب کرده اند روزگار ما جزوی است
کدام ممکن است گذر می‌تدریجی چو انرژی الکتریکی یمان

کوه اگر جزو جزو برگیرند
ناهموار شود به در اطراف زمان

به همان اندازه قیامت کدام ممکن است تولید دیگری آب حیات
بازگردد به جوی گذشت روان

یارب آن دم کدام ممکن است دم فرو بندد
ملک الموت واقف شیطان

کار جان پیش اهل دل سهل است
باید نگه دار جوهر ایمان

بالا پیام

ایرانی‌ها چه دغدغه‌هایی دارند؟
همین جا را ببینید