علائمی کدام ممکن است آرم می‌دهد هوش احساسی بالایی دارید


تاثیر بازی‌های رایانه‌ای بر هوش هیجانی

تهران (پانا) – هوش هیجانی بالا هر دو شبیه به EQ، مهارت تجزیه و تحلیل از محسوس احساسات شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران است کدام ممکن است فقط را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود از گرفتن علائمی خاص تجزیه و تحلیل داده می‌شود.

به گزارش نمناک، هوش هیجانی هر دو هوش عاطفی هر دو هوش احساسی (EI هر دو EQ) برخلاف بهره هوشی (intelligence quotient, IQ) غیر قابل ابعاد گیری است وبر چگونگی رفتار ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر نحوه برخورد ما همراه خود پیچیدگی های روابط اجتماعی تاثیر می‌گذارد.

مهارت تجزیه و تحلیل از محسوس احساسات خودتان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این دیگران، مهارت بهره گیری اجتناب کرده اند احساسات را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کارگیری آن‌ها در اموری یادآور تأمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع دشواری‌، مهارت مدیریت احساسات، برای ادغام کردن مدیریت عواطف خودتان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مهارت مسرور کردن هر دو آرام کردن شخص خاص دیگربه تکنیک برخورداری اجتناب کرده اند هوش هیجانی می‌باشد. هوش احساسی در فهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک مدیریت احساسات حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورداری کافی اجتناب کرده اند آن باعث می‌شود، تصمیماتی کدام ممکن است می‌گیریم، سازنده باشد. در یکپارچه این مطلب، علائمی کدام ممکن است آرم می‌‌دهد هوش احساسی بالایی دارید، را خاص می‌کنیم.

از گرفتن دایره واژگان احساسی در عمق‌:

همه اشخاص حقیقی احساسات دارند‌، با این حال تحقیقات آرم می دهد انواع معدودی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی حدود %۳۶ می‌توانند هنگام بروز آنها را به زیبایی ایجاد کنند، این دشواری اشکال ساز است از عدم محبوبیت احساسات موجب درک خطا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع غیر نسبتاً تبدیل می شود.

{افرادی که} EQ بالایی دارند‌، {به دلیل} درک احساسات شخصی اجتناب کرده اند واژگان احساسی در عمق استفاده می کنند. در حالی کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی قابل انجام است بافت شخصی را ناسالم توضیح دادن کنند‌، با این حال اشخاص حقیقی باهوش می توانند بافت تحریک پذیری‌، ناامیدی‌، فرومایگی هر دو اضطراب را تجزیه و تحلیل دهند. هرچه انواع واژه خاص تر باشد ، ادراک بهتری نسبت به بافت شخصی‌، دلیل برای تحمیل آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه باید برای آن انجام دهید خواهید داشت.

کنجکاوی نسبت دیگران:

فرقی نمی شود درونگرا باشند هر دو برون گرا ، {افرادی که} اجتناب کرده اند هوش احساسی برخوردارند اجتناب کرده اند تذکر احساسی نسبت به اطرافشان کنجکاو هستند. این کنجکاوی محصول همدلی ، یکی اجتناب کرده اند مهمترین عناصر حضور در هوش احساسی هر دو هیجانی بالا است. هرچه اصولاً به دیگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه کدام ممکن است آنها پایین اوج می گذارند اهمیت دهید ، کنجکاوی بیشتری دانستن درباره آنها خواهید داشت.

مهارت محبوبیت دیگران‌:

اصولاً هوش هیجانی اشخاص حقیقی به اعلان آنها اجتناب کرده اند اجتماع برمی گردد. مهارت محبوبیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک اینکه دیگران چه چیزی را تخصص می کنند ،این استعداد خواهید کرد را همراه خود تحویل داد زمان به ۱ شخص برجسته در محبوبیت تغییر می تدریجی. {در این} صورت اشخاص حقیقی برای شما ممکن است پیچیده نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه های آنها حتی انگیزه های پنهانی شان را بیشتر درک می کنید‌.

از گرفتن شخصی اعلان‌:

اشخاص حقیقی برخوردار اجتناب کرده اند هوش هیجانی می دانند در چه کاری خوشایند هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چه زمینه هایی ادامه دارد به آموزش داده شود خواستن دارند. آنها عوامل نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوامل قوت شخصی را می شناسند.عوامل ضعفشان آن ها را متوقف نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دانند چگونه به عوامل قوت شخصی تکیه کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها بهره ببرند‌.

در نظر گرفته شده کردن در اتصال همراه خود عکس العمل‌:

هوش هیجانی (مهیج) یعنی تمایز بین عکس العمل خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناسالم را بشناسید. {افرادی که} هوش هیجانی پایینی دارند، اصولاً عکس العمل آرم می دهند، {افرادی که} احساسات عقب کشیدن دارند کار کردن اجتماعی روی حیله و تزویر تری دارند. انسان هایی کدام ممکن است دارای هوش عاطفی بالا هستند احساساتشان را هدایت می کنند چون می توانند آن ها را بفهمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند گنجینه بزرگی اجتناب کرده اند واژه ها برای خاص احساساتشان استفاده می کنند.

مهارت تفکیک بین شوخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمسخر‌:

اگر درک کاملی اجتناب کرده اند خودتان داشته باشید‌، به سادگی کسی {نمی تواند} خواهید کرد را مورد تمسخر قرار دهد. اشخاص حقیقی دارای هوش احساسی بالا‌، اعتقاد به نفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید افکار باز دارند {در این} صورت قابل انجام است خودتان را سرگرم کنید هر دو به دیگران اجازه دهید همراه خود خواهید کرد شوخی کنند از اجتناب کرده اند تذکر روانشناختی در موقعیت به تصمیم گیری مرز شوخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب هستید.

هراس نداشتن اجتناب کرده اند اصلاح:

افرادی که به لحاظ عاطفی باهوش اند، انعطاف‌پذیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدام در جاری پذیرش چیزهای جدید هستند. این اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند اصلاح هراس ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دانند کدام ممکن است اصلاح جزء حیاتی اقامت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی را همراه خود آن وفق می‌دهند. آن‌ها می دانند کدام ممکن است ترس اجتناب کرده اند اصلاح انسان را فلج می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانع موفقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختی‌اش می‌شود.

کاهش ارتباط:

کاهش زمان ارتباط یکی اجتناب کرده اند سیگنال های از گرفتن هوشی احساسی بالا است از ارائه می دهیم در بالای همه چیز استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت در زمان مداخله {کمک می کند}. هنگامی کدام ممکن است به صورت در یک روز واحد زمانی به راحتی در دسترس است باشید شخصی را کشف نشده فشارهای آزار دهنده تنظیم می کنید. گاهی همراه خود خاموش کردن تلفن در کنار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفلاین بودن به هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید افکار شخصی آرامش دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی را اجتناب کرده اند فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرس های روزمره در اطراف کنید‌.

آزاد کردن خطاها‌:

اشخاص حقیقی دارای هوش احساسی بالا اجتناب کرده اند خطاها شخصی شکاف می گیرند‌، با این حال آن را فراموش نمی کنند. آنها همراه خود محافظت خطاها در یک واحد شکاف ایمن‌، در عین جاری در موقعیت به تفاوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب موفقیت های بلند مدت هستند. برای پیمودن این مسیر یادآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودآگاهی مورد نیاز است. قرار تکل تمدید شده مدت کشف نشده خطاها موجب اضطراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خجالت تبدیل می شود در حالی کدام ممکن است نادیده گرفتن آنها انصافاًً‌، خواهید کرد را مجبور به تکرار می تدریجی با این حال همراه خود برقراری تعادل صحیح می توان شکست را به موفقیت تغییر را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گرایش دارد را تحمیل کنید به همان اندازه همراه خود هر بار پایین مصرف کردن بلند شوید.

دیدن مکان های چالشی:

اگر مهارت محبوبیت احساسات عقب کشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان های چالشی را دارید، روی عوامل سازنده محور می شوید‌، دارای هوش هیجانی بالا هستید. {افرادی که} احساسات عقب کشیدن دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدام نا امید هستند، هوش احساسی پایینی دارند.

خوردن محدود کافئین‌:

مصرف کننده بخشها بیش اجتناب کرده اند حد کافئین باعث ترشح آدرنالین تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آدرنالین تأمین پاسخ نبرد هر دو گریز است. وقتی کافئین ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیکل را در حالت استرس بیش اجتناب کرده اند حد مکان ها‌، احساسات خواهید کرد بر رفتار تان غلبه می تدریجی. این دلیل است {افرادی که} اجتناب کرده اند هوش احساسی بالایی برخوردارند می دانند باید خوردن کافئین را محدود کنند.

جلوگیری اجتناب کرده اند کینه توزی:

احساسات عقب کشیدن کدام ممکن است بر تأثیر کینه توزی به وجود می آیند موجب استرس در اشخاص حقیقی تبدیل می شود .تخصص مناسبت های عقب کشیدن‌، هیکل را در حالت بروز پاسخ قرار می‌دهد، چراکه هیکل در مواقع بافت خطر همراه خود مکانیسم‌های خشمگین ماندن اجتناب کرده اند شخصی حفاظت می تدریجی با این حال هنگامی کدام ممکن است تنها تصور عقب کشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر دارید‌، استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار باعث آسیب هیکل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تحویل داد زمان ممکن است پیامدهای مخربی برای بهزیستی داشته باشد. علاوه بر این تحقیقات آرم می دهد فشار روانی در ابتلا اشخاص حقیقی به {فشار خون بالا} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری های قلبی موقعیت دارد. اشخاص حقیقی دارای هوش احساسی بالا می دانند کدام ممکن است باید به هر قیمتی اجتناب کرده اند این کار جلوگیری کنند. آزاد کردن کینه ۹ تنها بافت بهتری تحمیل می تدریجی اما علاوه بر این ممکن است بهزیستی را افزایش بخشد.

از گرفتن خواب کافی‌:

از گرفتن خواب کافی در افزایش هوش هیجانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت مرحله استرس اهمیت زیادی دارد. هنگام خواب‌، ذهن در واقع یک بار دیگر هزینه می‌شود‌، خاطرات روز را مرتب می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن‌ها را ذخیره هر دو در اطراف می‌ریزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تبدیل می شود هوشیار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرم اجتناب کرده اند خواب بیدار شوید. {افرادی که} اجتناب کرده اند هوشی احساسی بالایی برخوردارند می دانند خویشتن داری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حافظه آنها روزی مقیاس را کاهش می دهد کدام ممکن است خواب کافی نداشته باشند‌.

خنثی کردن اشخاص حقیقی سمی‌:

برای بسیاری اشخاص حقیقی رفتار همراه خود انسان‌های پردردسر روی حیله و تزویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید طاقت فرساست با این حال اشخاص حقیقی دارای هوش احساسی بالا می دانند چگونه همراه خود مدیریت احساسات شخصی‌، تعاملات را همراه خود اشخاص حقیقی سمی مدیریت کنند. این اشخاص حقیقی هنگام برخورد با شدن همراه خود عالی شخص سمی‌، نسبتاً برخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسات شخصی را ایجاد می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه نمی‌دهند عصبانیت هر دو ناامیدی باعث تحمیل هرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرج شود‌، آنها در همه زمان ها در موقعیت به یافتن راه رفع ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوامل مشترک هستند‌، حتی وقتی اوضاع انصافاًً اجتناب کرده اند مسیر خارج می‌شود.

کمال گرایی:

{افرادی که} اجتناب کرده اند هوش احساسی برخوردارند کمال را هدف شخصی قرار نمی دهند از می‌دانند انصافاً {وجود ندارد}. انسان ها ذاتا خطاپذیر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی هدفشان حضور در کمال باشد در همه زمان ها برخورد با شدن همراه خود عالی بافت ناخوشایند باعث تبدیل می شود امتحان شده را جدا گذاشته هر دو امتحان شده شخصی را کاهش دهند.

دلیل احساسات‌:

همه انسان‌ها احساساتی را تخصص می کنند، با این حال تنها برخی اجتناب کرده اند آن ها می‌توانند به زیبایی تجزیه و تحلیل دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگویند احساسی کدام ممکن است دارند چیست. اشخاص حقیقی دارای هوش احساسی می توانند احساسات را رئوس مطالب کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص کنند. افرادی که به لحاظ عاطفی باهوش هستند، می توانند دقیقا تجزیه و تحلیل دهند کدام ممکن است الان چه حسی دارند مثلا غمگینند هر دو افسرده‌، خوشحالند هر دو عصبی، بعد اجتناب کرده اند فهمیدن بافت شخصی می توانند احساساتشان را هدایت کنند.

از گرفتن تعادل در اقامت:

عادل را انتخاب کنید و انتخاب کنید توازن به این معناست کدام ممکن است هر چیزی در اقامت اوج جای خودش قرار گرفته باشد، اشخاص حقیقی دارای هوش هیجانی ذاتاً اهمیت وجود تعادل در اقامت شخصی را می دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دانند کدام ممکن است چگونه تعادل برقرار کنند. آن ها خوشایند وعده های غذایی می‌خورند، به قدر کافی می خوابند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علایقی خارج اجتناب کرده اند اطراف کار دارند.

توقف ایده ها عقب کشیدن‌:

هرچه اصولاً ایده ها عقب کشیدن را نشخوار کنید‌، توانایی بیشتری به آنها می دهید. اصولاً ایده ها عقب کشیدن ساده همین هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت ندارند. وقتی قرار نیست اتفاقی بیافتد‌، پس {نیازی نیست} به آن است در نظر گرفته شده کنید‌. {افرادی که} اجتناب کرده اند هوش بالایی برخوردارند اجتناب کرده اند تذکر احساسی ایده ها شخصی را اجتناب کرده اند واقعیت ها کنار می کنند به همان اندازه چرخه عقب کشیدن گرایی را جدا بگذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به سمت} عالی مورد توجه قرار گرفت سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدید حرکت کنند پس اگر توان مقابله همراه خود این ایده ها را به سادگی دارید شخص خاص هستید کدام ممکن است هوش هیجانی تان بالاست.

محدود نکردن لذت‌ها:

وقتی بافت لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضایت خواهید کرد اجتناب کرده اند بازخورد دیگران سرچشمه خواهد گرفت‌، تولید دیگری شخص خوشبخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت نیستید. {افرادی که} هوش احساسی بالایی دارند نسبت به کاری کدام ممکن است انجام می‌دهند بافت خوبی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه نمی دهند بازخورد هر دو سخنان کسی آنها را خرس تاثیر قرار دهد. اگرچه غیر قابل تصور است نسبت به آنچه دیگران دانستن درباره خواهید کرد در نظر گرفته شده می کنند پاسخ آرم ندهید‌، مورد نیاز نیست شخصی را همراه خود دیگران ارزیابی کنید‌. به این انجمن‌، فارغ اجتناب کرده اند آنچه دیگران در نظر گرفته شده می‌کنند ارزش خود خواهید کرد اجتناب کرده اند داخل ناشی می‌شود.