عضویت در شورای حقوق بشر نباید انگیزه سیاسی داشته باشد


پنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ – ۲۰:۲۵

تخت روانچی

تهران (پانا) – مجید اختروانچی، فرستاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور دائم ایران در گروه ملل متحد در نشست a فوق العاده مجمع کلی گروه ملل متحد برای رای گیری کسب اطلاعات در مورد افتادگی روسیه اجتناب کرده اند شورای حقوق بشر اظهار داشت: عضویت {در این} شورا نباید سیاسی باشد. همراه خود انگیزه، پر نشاط.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، فرستاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور دائم ایران در گروه ملل متحد روز پنجشنبه به وقت بومی در سومین نشست ویژه مجمع کلی گروه ملل متحد کسب اطلاعات در مورد مبارزه اوکراین همراه خود اصل کار رای گیری کسب اطلاعات در مورد پیش نویس تصمیم افتادگی روسیه افزود. عضویت در شورای حقوق بشر ایران پیش نویس تصمیم حاضر را دارای انگیزه سیاسی از آن آگاه است کدام ممکن است بی طرفی گروه ملل را تضعیف می تدریجی.

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی تصریح کرد: مقامات ایران برای بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند حقوق بشر اهمیت ویژه ای قائل است، با این حال نقض مکانیسم حقوق بشر گروه ملل متحد برای نیازها سیاسی را مغایر همراه خود دستور نیاز جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقدان حقوق بشر از آن آگاه است. رویکرد انتخابی در برخورد همراه خود حقوق بشر امتیازات حقوق بشر

تشک روانچی اظهار داشت: ما معتقدیم کدام ممکن است حقوق بشر نباید مبتلا نگرانی ها کوته فکرانه سیاسی شود.

فرستاده ایران در گروه ملل افزود: ما تاکید می کنیم کدام ممکن است کار شورای حقوق بشر باید به صورت غیرسیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون تقابل انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضویت {در این} نهاد نباید انگیزه سیاسی داشته باشد.

مشاور دائم ایران در گروه ملل متحد اظهار داشت: مقامات جمهوری اسلامی ایران بر نیاز رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل صلح جو اختلافات بر ایده مبانی در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام درست به همه طرف های قانون اساسی گروه ملل متحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق بین الملل تاکید می تدریجی.

تشک روانچی اظهار داشت: ایران تاکید می تدریجی کدام ممکن است حاکمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامیت ارضی همه ملت ها باید به طور درست رعایت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی همه غیرنظامیان باید تامین شود.

وی افزود: «مقامات ایران عمیقا درگیر تحریک کردن یکپارچه وضعیت انسانی در اوکراین است کدام ممکن است ملاحظه فشرده در سراسر جهان را به شخصی جلب کرده است».

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/