«قالب تنظیمی شرکت ها دنیای آنلاین ما» موضوع مونتاژ غیرعلنی نمایندگان است


دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ – ۰۹:۳۱

غذای عمومی مجلس شورای اسلامی

تهران (پانا) – یکی اجتناب کرده اند اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اجتناب کرده اند برگزاری مونتاژ غیرعلنی مجلس همراه خود موضوع بازرسی قالب ساماندهی شرکت ها دنیای آنلاین ما خبر داد.

علیرضا سلیمی اظهار داشت: در مونتاژ صبح درست در این لحظه نمایندگان موضوع سامانه ساماندهی شرکت ها دنیای آنلاین ما (به تماس گرفتن ایمنی) را بازرسی کردند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلال الرشیدی مشاور شیراز هفته قبلی برای تقاضا مجدد ۱۸۵ مشاور برای بازگرداندن قالب حمایت اجتناب کرده اند کمیته مشترک به مجلس نمایندگان، به ریاست مجلس عرضه شد.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/