شورای مرکزی کار درباره پرداخت مستمری تامین اجتماعی تصمیمی صادر کرد


یکشنبه ۱۵ ژوئن ۱۴۰۱ – ۱۵:۱۱

رح «»

تهران (پانا) – دولت در راستای افزایش مناسب حقوق بازنشستگان، مصوبه شورای مرکزی کار در مورد حداقل بازنشستگان تامین اجتماعی را تصویب کرد.

بر اساس اعلام وزارت کار، کار و معیشت، بر اساس بندهای ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، افزایش مستمری های احزاب مردم هر ساله به تصویب هیئت وزیران می رسد، بنابراین حداقل مستمری بازنشستگی بالاست. کمتر از حداقل دستمزد توافق شده در سال گذشته.

طبق مصوبه شورای عالی کار در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۰۰ حداقل دستمزد شاغلان برای سال ۱۴۰۱ به ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان در ماه رسید.

برای حداقل دستمزد مستمری بگیران، ازکارافتادگان و مجموع مستمری بازماندگان سازمان تامین اجتماعی، طبق قوانینی مانند مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی نباید کمتر از حداقل دستمزد، همچنین با رعایت قوانین مربوطه باشد. مصوب شورای مرکزی کار، معادل حداقل دستمزد کارگران شاغل تعیین و با افزایش ۴.۵۷ درصدی کمتر از ۵۵۸۰۰۰۰ تومان نخواهد بود.

در مورد مستمری معلولان و سایر اشخاصی که مستمری آنها بر اساس سنوات درآمد تعیین شده است، به همان میزان تعیین شده فوق افزایش می یابد.

با توجه به مفاد قانون مالی ۱۴۰۱ (مصوب مجلس شورای اسلامی) در خصوص انواع صندوق های بازنشستگی (بر اساس ۱۰ درصد افزایش مستمری) و تضمین پرداخت مستمری در کلیه صندوق های بازنشستگی، برای این دسته از مشمولان. بیش از حداقل ۱۰ درصد تورم را دریافت خواهد کرد. برای کمک به معیشت مستمری بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر ده درصد فوق، مبلغ ۶۵۰ هزار تن (حداکثر تا ده میلیون تن در ماه) به وی پرداخت می شود.