شمشیر اردشیر اول هخامنشی بدیهی شد


شمشیر اردشیر اول هخامنشی بدیهی شد

بر مقدمه بررسی ها گالن دنیای پرسپولیس در اینستاگرام چاپ شده کرد:

عمیق خنجر (شمشیر) بدیهی اردشیر اول هخامنشی در موزه گتی ویلا l. a. چاپ شده شد کدام ممکن است اولین بار به لطف دکتر تراژ اقیانوس چاپ شده شد کدام ممکن است عکس لو گذشت آن را در صفحه اینستاگرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید fb شخصی چاپ شده کرد. . .

هم اکنون جهت اطلاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتسابی دانش تا حد زیادی اجتناب کرده اند جزییات محتوای متنی این کتیبه خنجر، مطالب زیر کدام ممکن است اجتناب کرده اند صفحه توییتر دکتر سهیل دلشاد برگرفته شده است همراه خود ممکن است مخاطبین گرامی به اشتراک گذاشته تبدیل می شود.

“ممکن است قادر نیستم با اشاره به کلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصالت این تأثیر اظهار تذکر کنم. علاوه بر این تعدادی از استثنای اصلی، کتیبه های مختصر اردشیر اول به ۴ زبان “فارسی سنتی، ایلامی هخامنشی، بابلی هخامنشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصر سنتی” نوشته شده است.

شمشیر اردشیر اول هخامنشی بدیهی شد

با این حال این کتیبه به ۳ زبان نوشته شده است. این کتیبه در سه سطر، سه سطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به زبان اجتناب کرده اند زیرین به بالا ({به دلیل} کتیبه راه دیگر در تصویر) نوشته شده است: فارسی سنتی، ایلامی هخامنشی، بابلی هخامنشی.

تمامی عکس ها متعلق به آقای بیگوپور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صفحه آقای گیوراد به اشتراک گذاشته شده است.

محتوای متنی فارسی قدیم اجتناب کرده اند چپ به راست چنین است: artx-š-ç-a x-š-ay-θ-iy اردشیر شاه بین ۲ عبارت دیده نمی شود، جداکننده عبارت.

جاده ایلامی هخامنشی: DIŠ.ir-tak-ik-šá-iš-šá DIŠ.EŠANA تصویر انتساب DIŠ در گذشته اجتناب کرده اند ۲ عبارت به صورت عالی میخ عمودی منفرد آمده است.

Iratakšašša Sunki اردشیر هخامنشی شاه بابلی محتوای متنی: m.ar-ta-ak! -á-as-su! LUGAL علامت تخصیص دهنده در گذشته اجتناب کرده اند شناسایی اردشیر همراه خود حرف m خاص تبدیل می شود.

علائم ak را انتخاب کنید و انتخاب کنید su {در این} تصویر به سختی بی حال هستند، به همین دلیل همراه خود علامت سوال کردن نوشته شدند.

ممکن است با اشاره به فینال علامت su مشخص نیستم از معمولاً باید اجتناب کرده اند ۴ پیچ افقی تشکیل شود ۹ ۲.

دلیل برای انتساب کتیبه به اردشیر اول احتمالاً {به دلیل} املای شناسایی اردشیر در مدل های ایلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بابلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایز این املاها در کتیبه های اردشیر دوم است.

در جاری حاضر برای ممکن است خاص نیست کدام ممکن است خواه یا نه کتیبه دقیق است هر دو بازیگران است، هر دو حداقل در جاری حاضر اظهار تذکر {نمی کنم}.

پی نوشت: تمامی عکسها اجتناب کرده اند صفحه توئیتر آقای سام گیوراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر اجتناب کرده اند ایشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوست هنرمندش کوروش بیگوپور می باشد.

نکته مهم با اشاره به تبدیل کردن چهره داریوش سوم هخامنشی

انتهای پیام

ترس ایرانی ها چیست؟
همین جا دیده تبدیل می شودرژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/