شرایط سوئیچ سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت اصلاح شد


دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۱۸:۴۴

دولت با پایان مسئولیت همتی در بانک مرکزی موافقت کرد

تهران (پانا) – سوئیچ سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت صرفاً به پدر، مادر، شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندان سپرده‌گذار مشروط به بسته شدن سپرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتتاح عالی حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار جدید به تماس گرفتن شخص موردنظر همراه خود شرایط سپرده بسته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از به همان اندازه سررسید آن سپرده منتفی است.

به گزارش موسسه مالی مرکزی پیش اجتناب کرده اند این را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفق مصوبه نهصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ششمین مونتاژ مورخ ۰۸‏‏‏‏‏‏‏/۰۲‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۸۱ شورای پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت ابلاغی طی بخشنامه شماره مب‏‏/۱۹۲ مورخ ۲۸‏‏/۰۲‏‏/۱۳۸۱، سوئیچ سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت به پدر، مادر، شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندان سپرده‌گذار همراه خود رعایت سایر مقررات درمورد مجاز ادعا شد.

{در این} خصوص را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به لزوم رعایت الزامات نبرد همراه خود پولشویی اجتناب کرده اند حیث نیاز تحمیل امکان تبدیل کردن نظام‌مند تمامی تراکنش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری اطلاعات تراکنش های حساب سپرده گذار اولین، اعمال اصلاحاتی در مقرره مذکور الزامی بود. بر همین مقدمه، در یکهزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومین مونتاژ مورخ ۱۶‏‏/۰۱‏‏/۱۴۰۱ شورای پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت مقررات سوئیچ حساب سپرده های بلندمدت به رئوس مطالب زیر مورد اصلاح قرار گرفت:

«سوئیچ سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت صرفاً به پدر، مادر، شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندان سپرده‌گذار مشروط به بسته شدن سپرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتتاح عالی حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار جدید به تماس گرفتن شخص موردنظر همراه خود شرایط سپرده بسته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از به همان اندازه سررسید آن سپرده مجاز می‌باشد. این مصوبه پس اجتناب کرده اند تمهید شرایط مورد نیاز در سامانه‌های اطلاعاتی موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات اعتباری غیربانکی مورد نیاز‌الاجرا {خواهد بود}.»

بر این مقدمه اجتناب کرده اند این پس پذیرش تقاضا دارندگان سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت برای سوئیچ سپرده‌های سرمایه‌گذاری شخصی به وابستگان مذکور در فوق، صرفاً در چارچوب مصوبه یاد شده امکان‌پذیر است.