شایع ترین علل خلط خونی


خونی را مخلوط کنید

تهران (پانا) – خلط خونی هر دو هموپتیزی به اگزودای مجاری تنفسی آگاه تبدیل می شود. خون فعلی در خلط ممکن است به صورت عروقی هر دو در بخشها فوق العاده بیش از حد باشد.

به گزارش بهداشت نیوز، اگر خلط خونی ناشی اجتناب کرده اند برونشیت حاد باشد، قابل دستیابی {است تا} عالی هفته مقدار به سختی خلط خونی داشته باشید. خشکی راه های اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرفه های مکرر ممکن است به راه های اثیری آسیب برساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث خونریزی شود.

همراه خود این جاری، اگر خونریزی تا حد زیادی اندازه بکشد هر دو همراه خود علائم انتقادی در کنار باشد، باید در اسرع وقت موضوع را همراه خود دکتر شخصی {در میان} بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جستجوی علل خلط خونی بگردید. از اسبابک ها شدیدی کدام ممکن است باعث خلط خونی تبدیل می شود ممکن است آسیب رسان باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به پیگیری انتقادی دارد.

اسبابک ها زیر شایع ترین علل خلط خونی هستند.

۱. برونشیت حاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزمن

برونشیت (نای، برونش را انتخاب کنید و انتخاب کنید برونشیت) برونشیت نامیده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تأثیر عفونت باکتریایی، ویروس ها، آلودگی هوا هر دو سیگار تحمیل تبدیل می شود. برونشیت شایع ترین دلیل برای خلط خونی است.

۲. برونشکتازی

آن یک است بیماری ریوی است کدام ممکن است در آن مجاری هوای ریه ها بدون پایان عظیم شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچگی غشای مخاطی اجتناب کرده اند بین {می رود}. {در این} بیماری معمولاً فرد مبتلا علائمی مشابه سرفه مزمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلط دارد.

۳. خلط خونی در بیشتر سرطان ها ریه

در بیشتر سرطان ها ریه، فرد مبتلا علائمی مشابه سرفه مزمن، درد کابینت سینه، کاهش پوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلط خونی دارد. ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است هر شخص خاص کدام ممکن است خون سرفه تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خون را تف تنبل، بیشتر سرطان ها ریه ندارد. بیشتر سرطان ها ریه علائم خاص شخصی را دارد کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند آنها به یاد داشته باشید.

۴. بلغم خونی در هاله

خلط خونی به طور قابل توجهی در اشخاص حقیقی تحت تأثیر پنومونیت ۱۹ گزارش شده است. با این حال خاص نیست کدام ممکن است آن یک است علامت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عود کننده کرونا باشد. اگر هاله دارید. تنگی نفس، سرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تب را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سنگینی در کابینت سینه دارید، باید اجتناب کرده اند ریه ها عکس بگیرید. اگر بلغم خونی هم دارید. باید همراه خود عالی متخصص ریه مراجعه به کنید.

نکته مهم با اشاره به خلط کرونری اینجا است کدام ممکن است فرد مبتلا دچار تنگی نفس است. اگر تنگی نفس تفسیر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت در عصر هنگام خواب اشکال باشد، به بیشتر احتمال دارد نبرد ریه موجود است. افرادی که نبرد ریوی دارند باید خرس تذکر باشند. پس دیدن خلط خونی چه آسیب رسان باشد چه نباشد خواستن به معاینات ریوی دارد

خلط خونی معمولاً سیگنال اولین بیماری عروق کرونر نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سختی اولین علامت عفونت خلط خونی است. علاوه بر این قابل دستیابی است خلط خونی به صورت رگه هایی اجتناب کرده اند خون در خلط هر دو خونریزی نازک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرکی دیده شود کدام ممکن است هر ۲ باید بازرسی شوند.

۵. موسسه مالی جایگزین تشکیل

ضد انعقادها داروهایی هستند کدام ممکن است برای جلوگیری اجتناب کرده اند تشکیل لخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند خونریزی خوردن می شوند. {افرادی که} سابقه حمله قلبی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو جراحی کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال لخته شدن خون موجود است اجتناب کرده اند این داروها استفاده می کنند. مثلا؛ استفاده بیش اجتناب کرده اند حد اجتناب کرده اند وارفارین ممکن است باعث خونریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس خلط خونی شود.

۶. ذات الریه

عفونت احساس ریه به تماس گرفتن پنومونی هر دو ذات الریه. پنومونی ممکن است عالی عفونت در یک واحد هر دو هر ۲ ریه باشد. عفونت باکتریایی ریه در کیسه های اثیری در انتهای تجهیزات تنفسی، مایع مخلوط تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنفس را دردسر می تنبل. ذات الریه همراه خود سرفه خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلط خونی در کنار است. بعد از همه خلط خونی در ذات الریه بیش از حد شایع نیست.

۷. آمبولی ریه

معمولاً لخته خون هر دو چربی در شریان ریوی کدام ممکن است شریان را باریک هر دو به طور درست مانع ایجاد می کند، آمبولی ریه نامیده تبدیل می شود. فرد مبتلا همراه خود علائمی مشابه تنگی نفس، درد کابینت سینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلط خونی مراجعه می تنبل.

آمبولی ریه معمولا اجتناب کرده اند شریان های پا به ریه ها می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده آسیب رسان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است ترومبوز وریدی می گویند. اگر پای خواهید کرد برای مدت زمان بسیار طولانی تدریجی نگه دارد، این مورد قابل دستیابی است رخ دهد. اگر دیواره رگ خونی شکسته باشد، اگر برای مدت زمان بسیار طولانی حرکت نکرده اید، هر دو اگر رگ خونی دارید کدام ممکن است احتمال لخته شدن آن تا حد زیادی است، کشف نشده خطر آمبولی ریه هستید.

۸. نارسایی احتقانی روده ها

هنگامی کدام ممکن است ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن روده ها آسیب می بیند، روده ها در مخلوط آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پمپاژ خون دچار اشکال تبدیل می شود کدام ممکن است به آن است نارسایی احتقانی روده ها می گویند. نارسایی احتقانی روده ها بیشتر اوقات {به دلیل} تنگی دریچه میترال تحمیل تبدیل می شود.

۹. اندومتریوز ریوی

انبساط احساس آندومتر (احساس موجود در رحم) در جایی خارج اجتناب کرده اند رحم را آندومتریوز می گویند. در آندومتریوز، احساس آندومتر به کار کردن شخصی یکپارچه می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کل هر فاصله قاعدگی ضخیم تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونریزی می تنبل. جاری اگر این احساس در ریه باشد {هر ماه} همراه خود خلط خونی به نظر می رسد تبدیل می شود.

سایر علل شایع

علاوه بر این علل شایع اشاره کردن شده در بالا، شرایط عکس نیز موجود است کدام ممکن است ممکن است باعث خلط خونی شود. برخی اجتناب کرده اند آنها

بیماری های شخصی امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید التهابی

بیماری سل

ضربه به کابینت سینه

ناهنجاری های ورید ریوی

سوء خوردن کوکائین

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/