س aboutالی در مورد غشای psyllium و جذب داروها و مواد مغذی: تغذیه


بنابراین پسیلیوم می تواند با جذب دارو تداخل داشته باشد ، بنابراین هر دو نباید با هم مصرف شوند.

اما آیا این بدان معنا نیست که پسیلیوم با تمام اشکال جذب مواد مغذی تداخل دارد؟

من تشویق شدم که psyllium را به برنامه روزانه خود اضافه کنم ، اما می خواستم ابتدا توضیح دهم.

دیدگاهتان را بنویسید