«سیدمحمد نبویان» شناخته شده به عنوان «معاون این سیستم‌ریزی امور آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورشی» منصوب شد


مدیرکل امور شاهد و ایثارگران

تهران (پانا) – همراه خود تصمیم مدیرکل امور شاهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش، «سید‌محمد نبویان» شناخته شده به عنوان «معاون این سیستم‌ریزی امور آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورشی» اداره کل امور شاهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران منصوب شد.

محتوای متنی تصمیم محمدرضا رزاقی به رئوس مطالب زیراست.

«به تماس گرفتن خدای مهربان

برادر گرامی جناب آقای سیدمحمد نبویان

عنایات را انتخاب کنید و انتخاب کنید الطاف الهی همواره برای انسان ها به منزله ی موقعیتی برای آزمایش، انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمال می باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر نوع تلاشی کدام ممکن است انسان در مسکن شخصی انجام می دهد به میزانی کدام ممکن است همراه خود این ادراک کدام ممکن است؛« خداوند برایش مسیری در جهت بندگی باز کرده است»، باعث می تواند؛ موحدانه، آگاهانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توأم همراه خود توکل ورزش نماید. رستگاری انسان موحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوکل، حاصلِ آرزو، امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتکار او {خواهد بود}.

ضمن تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر اجتناب کرده اند زحمات مدبرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلسوزانه جناب آقای امینیان، همراه خود عنایت به تلاش، ایثارگری، سابقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده های مؤمنانه ای کدام ممکن است داشته اید، شناخته شده به عنوان «معاون این سیستم ریزی امور آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورشی اداره کل امور شاهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران» منصوب می شوید.

امید است همراه خود استعانت اجتناب کرده اند پیشگاه خداوند متعال، پیروی اجتناب کرده اند منویات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات مقام معظم مدیریت «مدظله العالی»، پیگیری پوشش های رئیس جمهور احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های مقام برتر وزارت، رعایت ایده ها «عدالت محوری»، «انقلابی گری»، «مردمان داری»، «پاکدستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فساد ستیزی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «قوانین مداری» همراه خود عنایت به مفاد ادعا گام دوم انقلاب، سند دگردیسی بنیادین، فینال اساسنامه ی قالب شاهد مصوب شورای برتر انقلاب زیبایی شناختی در مسیر درست حرکت کنید باور پوشش ها، این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مأموریت های اداره کل امور شاهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثاگران سودآور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤید باشید.

پیش بینی {می رود} همراه خود دقتِ تذکر، دردسرساز کوشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق درست همراه خود معاونت اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران نسبت حُسن اجرای اشیا زیر اهتمام انتقادی معروض بدارید:

تحمیل شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازوکار اجباری جهت تبیین مفاد سندتحول بنیادین برای اقدام در کلیه ی مدارس شاهد ملت.

تحمیل شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازوکار اجباری برای اجرای وظایف بخش آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش مندرج در فینال اساسنامه ی قالب شاهد.

تحمیل شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازوکار اجباری برای توانمندسازی مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای مدارس شاهد.

تحمیل شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازوکار اجباری برای ارتقای استاندارد آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورشی اطلاعات آموزان مدارس شاهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب ظریف.

تحمیل شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازوکار اجباری علاوه بر این موسسه مالی داده ها آموزشی، پرورشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی مدارس شاهد.

تحمیل شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازوکار اجباری مشاهده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری مستمر این سیستم های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورشی مدارس شاهد.

تحمیل شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازوکار اجباری مشاهده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری مستمر این سیستم های قالب ظریف.

فراهم نمودن تمیهدات اجباری برای جاری کردن «شناسنامه ی ورزش های آموزشی، پرورشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی» اطمینان حاصل شود که راهبردی در جهت «استانداردسازی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای استاندارد ورزش مدارس شاهد در کلیه ی استان ها.

فراهم نمودن تمهیدات اجباری مشاهده مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایل بر حسن اجرای بخشنامه ها، {دستورالعمل ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید روش نامه های ابلاغی به ادارات کل استانها.

فراهم نمودن تمهیدات اجباری برای سایبان حداکثری محله ی ایثارگری در مدارس شاهد.

تحمیل شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازوکار اجباری برای توافق بدون در نظر گرفتن اصولاً همراه خود معاونت های آموزشی، پرورشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت جسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت وزارت متبوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اداره کل آموزش بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران.»