سوسک ها نیز گرده افشانی می کنند


سوسک

تهران (پانا) – حشره شناس محل کار موزه سراسری گذشته تاریخی خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخایر ژنتیکی گروه ایمنی اطراف زیست همراه خود ردیابی به اهمیت گرده افشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیر آن بر اقامت انسان، گرده افشانی را یکی اجتناب کرده اند مهمترین مکانیسم های گرده افشانی دانست. . شخصیت اگر گرده افشان ها ظرف منصفانه سال بردن شوند، نیمی اجتناب کرده اند پوشش گیاهی گلدار نیز اجتناب کرده اند بین می توسعه.

به گزارش ایسنا، علیرضا نادری همراه خود ردیابی به اهمیت گرده افشانی در شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف زیست، خاطرنشان کرد: اکثر مردمان به طور معمول به اهمیت گرده افشانی واقف هستند. تاریخچه گرده افشانی به صدها هزار سال در گذشته اجتناب کرده اند ایجاد انسان بر روی پایین باز می گردد. روزی کدام ممکن است پوشش گیاهی گلدار ۲۳۰ میلیون سال پیش آغاز به تکامل کردند. اشکالات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرده افشان ها نیز مطابق همراه خود پوشش گیاهی گلدار پیشرفته اند. در جاری حاضر پوشش گیاهی گلدار بیش اجتناب کرده اند ۹۰ سهم اکثر پوشش گیاهی پایین را نمایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت یک دسته کامل هزار گونه حشره گرده افشان به پوشش گیاهی گلدار تعیین می شود.

وی افزود: زنبورها همراه خود ملاحظه به گروه این گونه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فواید آن برای انسان روز {به روز} عالی می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان گرده افشان بی نظیر شناخته می شوند. اهمیت گرده افشان ها همراه خود این واقعیت خاص تبدیل می شود کدام ممکن است اگر به مدت منصفانه سال بردن شوند، نیمی اجتناب کرده اند پوشش گیاهی گلدار نیز می میرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید منقرض می شوند.

نادری همراه خود ردیابی به اتصال ۲ سویه گرده افشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان در مناطق شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلان شهرها ذکر شد: پوشش گیاهی شخصی را در شهرهای غول پیکر اجتناب کرده اند بازو داده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیاهانی کدام ممکن است در جاری حاضر کشت می شوند ۹ محلی. بعد از همه گرده افشان های شهر کنجکاوی ای به پوشش گیاهی غیر محلی ندارند. علاوه بر این به گرده افشان در شهرها برای پوشش خواستن نداریم از محافظت طبیعی شهر ساخته بازو بشر است.

این کارشناس حشره شناسی افزود: ضرر در محیط شهرها به سختی منحصر به فرد است. در حومه شهرها، جایی کدام ممکن است پوشش گیاهی محلی باقی مانده است وجود دارند، خوب ارزش گرده افشان ها در جاری {افزایش است}. این موجودات {برای حفظ} محافظت طبیعی کدام ممکن است اکسیژن ساخت می کنند، آب را محافظت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سایش گرد و غبار جلوگیری می کنند، مهم هستند.

نادری همراه خود ردیابی به وضعیت گرده افشان ها در کشورهای تولید دیگری ذکر شد: گرده افشان ها هم در کشورهای در جاری بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در کشورهای بهبود یافته همراه خود ضرر مواجه هستند. محافظت طبیعی رو به وخامت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مورد باعث انقراض گونه های گرده افشان شده است. تحقیق در عمق ای در کشورهای بهبود یافته برای جلوگیری اجتناب کرده اند انقراض این موجودات {انجام شده} است.

وی افزود: علاوه بر این زنبورها کدام ممکن است گرده افشان بی نظیر هستند، متنوع اجتناب کرده اند حیوانات این کار را انجام می دهند. ارگانیسم هایی مشابه گرده افشان ها، شلیل ها، پرندگان شهد خوار، برخی مارمولک ها، بندپایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حشراتی مشابه زنبورهای رام نشده، پروانه ها، گزنه ها، مگس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوسک ها گرده افشان های بی نظیر هستند. سوسک سهام است برای ادغام کردن ۴۰۰۰۰۰ گونه مختلف کدام ممکن است اجتناب کرده اند زیر پایین به همان اندازه درخت اقامت می تنبل. چندین هزار اجتناب کرده اند این سوسک ها اجتناب کرده اند گرده ها خورده شدن می کنند.

نادری همراه خود ردیابی به ارتباط گرده افشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علائم آلرژی ذکر شد: گرده گل منصفانه ماده حساسیت زا است. برای مدیریت این موضوع، کاری به گرده افشان ها نداریم، اما علاوه بر این این پوشش گیاهی گرده افشان هستند کدام ممکن است می توانند مشکلاتی تحمیل کنند. ما باید اجتناب کرده اند گونه هایی استفاده کنیم کدام ممکن است محلی جهان هستند. این پوشش گیاهی {به دلیل} تفاوت تمدید شده مدت همراه خود اطراف، حساسیت زا نیستند. هنگام استفاده اجتناب کرده اند گونه های غیر محلی، هیکل شخص خاص کدام ممکن است به پوشش گیاهی محلی پاسخ نماد نداده است قابل انجام است به گیاه غیربومی حساسیت پیدا تنبل.

وی همراه خود ردیابی به ترفندهایی برای پیشگیری اجتناب کرده اند علائم آلرژی، ذکر شد: بیشتر است {افرادی که} نامشخص به علائم آلرژی هستند اجتناب کرده اند بوییدن پوشش گیاهی گرده افشانی خودداری کنند.

نادری در نهایت ذکر شد: متأسفانه در تهران ایده ها استفاده اجتناب کرده اند پوشش گیاهی بومی رعایت نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوته ها کاج را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرو ما همراه خود گرده افشانی ساکنان را آزار می دهد حتی گیاه اقاقیا هم اشخاص حقیقی را همراه خود علائم آلرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسم آزار می دهد. در برخی ملت ها این بوته ها با بیرون گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون شرایط آلرژیک درو کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید متفاوت می شوند.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/