سهم ۹.۵ درصدی خوزستان در بدست آوردن به انبساط ۸ درصدی برای اقتصاد ملت


ولی خوزستان در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود بانا گفتن کرد:

یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ – ۰۸:۱۳

صادق خلیلیان

تهران (پانا) – استاندار خوزستان همراه خود گفتن اینکه بدست آوردن به انبساط مالی ۸ درصدی در سال ۱۴۰۱ کدام ممکن است رئیس جمهور تاکید کرد، باید توسط استان ها محقق شود، سهم استان خوزستان را برای باور {این مهم} ۹.۵ نسبت گفتن کرد.

صادق خلیان در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود پانا دانستن درباره اصل رئیس جمهوری به استانداران ملت برای حضور در انبساط مالی ۸ درصدی در سال ۱۴۰۱ ذکر شد: استان ها پایان دادن تبدیل می شود.

وی شکسته نشده داد: وزارتخانه ها برای باور {این مهم} در استان ها پیگیری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در استان ها استانداری {در این} زمینه توافق می تدریجی.

خلیلان همراه خود دقیق اینکه بودجه برای بدست آوردن به انبساط ۸ درصدی تعدیل شد، ذکر شد: سهم هر استان برای حضور در این ۸ نسبت خاص است. برای استان خوزستان انبساط ۹.۵ درصدی فکر شده است. وی افزود: این نرخ انبساط ۸ نسبت معمول کشوری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای باور این امر برای هر استانداری نرخ انبساط فکر شده است.

استاندار خوزستان افزود: روزی کدام ممکن است مقامات بازدید قلمرو ای شخصی را به استان خوزستان انجام داد باقی مانده است استاندار اصلاح نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین بازدید قلمرو ای شورای مقامات بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازوکار ساختار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه گذاری های استانی باقی مانده است خاص نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است من می خواهم روی کار آمدم، اولین مطالبه مردمان خوزستان این {بوده است} کدام ممکن است مصوبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های بازدید چیست همراه خود ملاحظه به تخصص، سرمایه گذاری هایی را کدام ممکن است برای استانداری ضرر آفرین بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائلی کدام ممکن است تاکنون بر پایین مانده بود را برشمردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در در شبیه به زمان سرمایه گذاری‌های سرمایه‌گذاری را پیگیری کردیم، این چیزها را ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ریزی کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مشاور اجرایی توصیه دادیم، مشاور مجلس نیز در جلساتی همراه خود وزرا این سیستم‌ها را بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام افزود: در مرحله بعد، کلاس ها در معاونت اول شکسته نشده داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور وزرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران بانکی مصوبات استان خوزستان تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ شد.

وی ذکر شد: مصوبات بازدید رئیس جمهور به استان خوزستان حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی است کدام ممکن است جدا از بودجه سنواتی، ظرف مدت ۳ سال به استان اعطا تبدیل می شود. ۲۰۰۰۰ میلیارد تومان بهبود در استان خوزستان، ۳۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض حسنه برای عروسی بچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بودجه در قالب تبصره هجده است کدام ممکن است نرخ درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمزد زیرین نیز برای حمایت اجتناب کرده اند بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال است. در مجموع استان خوزستان به انبساط آن {کمک می کند}.

استاندار خوزستان همراه خود تصریح بر اینکه منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ میلیارد تومان اجتناب کرده اند بودجه به استان اختصاص یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سرمایه گذاری ها پمپاژ شده است، تصریح کرد: همراه خود ملاحظه به اینکه در مجموع ۱۴۰۱ بودجه بر ایده مصوبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصوبات سال ۱۴۰۱ داریم، بودجه من می خواهم امیدواریم بتوانیم به این انبساط بازو پیدا کنیم، کارهای اساسی اجباری {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه گذاری ها را بشماریم.

خلیلیان ذکر شد: در عین جاری امتحان شده می کنیم اجتناب کرده اند قابلیت بیشتری استفاده کنیم. وی افزود: در فراوان اجتناب کرده اند واحد تولیدی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌های نیمه تعطیل هر دو تعطیل سرمایه‌گذاری صورت گرفته است کدام ممکن است در صورت وجود آنها را سرزنده کنیم، راه میانبری {خواهد بود} کدام ممکن است می‌تواند ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال را در استان خوزستان برای عجله افزایش دهد.

وی علاوه بر این دانستن درباره واحدهای تولیدی تعطیل هر دو نیمه تعطیل {در این} استان ذکر شد: حدود ۵۰۰ واحد تولیدی در استان خوزستان موجود است کدام ممکن است کمتر از پنجاه نسبت سرزنده هستند کدام ممکن است ضرر برخی اجتناب کرده اند آنها تامین چرخ دنده اولین است، برخی نیز ضرر دارند. همراه خود موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین اجتماعی ضرر دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی هم ضرر مالیاتی دارند.» در خصوص مالیات. «این مدل ها طبقه بندی کردن شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ستاد تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی ساخت، مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات آنها را رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تجهیزات هایی کدام ممکن است باید حمایت کنند، {اطلاع رسانی} می کنیم. آنها.»

خلیلیان افزود: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری تاکنون ۱۳۰۰ میلیارد تومان به ساختار های کشاورزی، تجاری، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدماتی اختصاص یافته است کدام ممکن است به افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال در استان خوزستان نیز {کمک می کند}.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/