سهم آموزش اجتناب کرده اند مالیات بر خوب ارزش افزوده به ۴۰ سهم افزایش کشف شد


۵ شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۰-۱۶:۲۷

انتخابات مجمع عمومی

تهران (پانا) – معاون تربیت جسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش ذکر شد: همراه خود رای نمایندگان مجلس، سهم آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش اجتناب کرده اند ۲۷ سهم مالیات بر خوب ارزش افزوده کدام ممکن است در سال های قبلی ۱۵ سهم بود به ۴۰ سهم افزایش کشف شد. .

صادق ستاریورد در پیامی توئیتری نوشت:

همراه خود رای نمایندگان مجلس به تنظیم نظام آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش، سهم آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش اجتناب کرده اند ۲۷ سهم مالیات بر خوب ارزش افزوده کدام ممکن است در سال های قبلی ۱۵ سهم بود، به ۴۰ سهم افزایش کشف شد.

همراه خود امتحان شده دانشگاهیان تربیت جسمی شناخته شده به عنوان افسران در رشد نظام بازی، دوران طلایی بازی داده ها آموزی را جشن می گیریم.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/