قدم زدن روی حاشیه از تیغ


حسام زنده

سالی کدام ممکن است {به درستی} شناخته شده به عنوان سال ساخت محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان داده ها بنیان معروف است را باید اجتناب کرده اند جنبه های مختلف نگریست.

اول، رئوس مطالب داده ها اساساً مبتنی بر داده ها (کدام ممکن است در متنوع اجتناب کرده اند عوامل جهان همراه خود ما منحصر به فرد است): در قوانین حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنگاه های داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی پیشرفت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری ها، مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۱۹. ; نمایندگی داده ها بنیان خوب نمایندگی هر دو بنگاه شخصی هر دو تعاونی است کدام ممکن است هدف آن افزایش علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروت، رشد اقتصاد داده ها بنیان، بدست آوردن به نیازها آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی (برای ادغام کردن رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاربرد نوآوری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت ها) را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری سازی تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد است. نتایج (برای ادغام کردن طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت محصول). ارائه دهندگان) در زمینه فناوری بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد افزوده بالا به طور قابل توجهی در ساخت ناخوشایند افزارهای مرتبط.

خوب نمای عمومی در رئوس مطالب دیده تبدیل می شود. با این حال اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند مترجمان این قوانین مهندس بودند، تنها به نیمه اول یعنی فناوری های برتر ملاحظه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منظور اجتناب کرده اند دانش فنی های برتر به NTBF ها تعبیر شد کدام ممکن است فناوری های مرزهای داده ها هستند; اگر در بخش دوم با اشاره به قطعا ارزش آن را دارد افزوده بحث شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها داخل تکنیک داده ها به کالا هر دو ارائه دهندگان تغییر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد بالایی برای عموم تحمیل تدریجی، می توان آن را داده ها بنیان دانست. به عبارت تولید دیگری، اگر روانشناس، کتابدار، وکیل هر دو حسابدار فرصتی داشته باشد اجتناب کرده اند داده ها کسب شده در تکنیک آموزش، قطعا ارزش آن را دارد ویژه ای تحمیل تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حاضر آن به خریدار، قطعا ارزش آن را دارد افزوده بالایی برای اقتصاد به ارمغان بیاورد، ممکن است پیش روی او باشد. محقق بود به همین دلیل، این رئوس مطالب باید مورد ملاحظه قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تحویل داد بیش اجتناب کرده اند خوب دهه افزایش یابد.

ثانیاً: تفسیرهای منحصر به فرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متناقض اجتناب کرده اند مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات اجرایی ممکن است خرس تأثیر انتخاب کردن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدگاه های نادرست باشد (معاونت علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری تاکنون همراه خود پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار اجزا سعی در کاهش خطای انسانی داشته است، با این حال به هر طریقی نماد دادن از محسوس این امر موجب شده است. صرف نظر از.)

سوم: سهم اقتصاد داده ها در ترافل اقتصاد ملت. در کشوری کدام ممکن است بیشترین سهم اقتصاد را بنگاه‌های دولتی هر دو شخصی تشکیل می‌دهند، تبصره خوب ماده خوب این قوانین اجتناب کرده اند شمول اقتصاد داده ها‌بنیان مستثنی است (اشاره کردن شده در تبصره، نمایندگی‌های دولتی -نمایندگی‌های دولتی – این قوانین برای ادغام کردن گروه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنگاه‌های متعلق به بیش از پنجاه نسبت نمایندگی‌های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های غیردولتی نهایی نمی‌شود (نتیجه آن را می‌توان در مشکلات پیش روی معاونت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در یازدهم بیانیه کرد. مقامات در کار با هم همراه خود سایر وزارتخانه ها متنوع اجتناب کرده اند وزارتخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات تکیه کن به آنها تمایلی به دریافت پذیرش در بخش نمایندگی های حال در بخش داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های پشتیبان نداشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری متنوع اجتناب کرده اند فناوری های راهبردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت ملت همراه خود حمایت اجتناب کرده اند نهادهای دولتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است به حداقل یک خرید و فروش دوره ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید جالب تغییر نشوند، وارد بخش شخصی نمی شوند، به همین دلیل سطح تذکر این قوانین دوری اجتناب کرده اند این فناوری هاست کدام ممکن است نتایج آن را در سال های قبلی می توان بیانیه کرد.

بیماری بلاغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش

چون آن است توده ها ردیابی شده است، متنوع اجتناب کرده اند مدیران معتقدند برای اینکه نماد دهند در هدف پیام های مقام معظم مدیریت گام برداشته اند، سعی در جعل داده ها دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پرداختن سطحی به موضوع علما، جبران ناپذیری می کنند. آن را کاهش دهد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراموشش کن، می گویند امسال سال است ۹ سال استفاده از. اتفاقاً، گزارش‌های امسال باید بر گزارش‌هایی هدفمند باشد کدام ممکن است به سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک بلندمدت می‌پردازد. سرمایه‌گذاری‌هایی کدام ممکن است در بلندمدت نتیجه خواهند داد. اجتناب کرده اند جمله این تجربیات می‌توان به سرمایه‌گذاری مقامات در فناوری نانو ردیابی کرد کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۲ دهه است کدام ممکن است {به سمت} این صنعت سوق داده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه به سختی نیز به آن است اختصاص یافته است. نتیجه این پس اجتناب کرده اند ۲۰ سال ابتدا در قالب ساخت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس در قالب نمایندگی های داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات همراه خود فناوری شیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی به نظر می رسد شد.

امسال را باید سال صیانت اجتناب کرده اند عبارت علم دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید اجباری باشد کمیته ای برای صیانت اجتناب کرده اند عبارت تشکیل شود به همان اندازه هر نهاد هر دو ارگانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند این عبارت سوء استفاده کرده هر دو سوء استفاده کرده است ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاکمه شود. اگر به {این مهم} ملاحظه نکنیم همراه خود توسعه داده ها داده ها بنیان شاهد اجتناب کرده اند کف دست قدم گذاشتن دارایی ها ملت خواهیم بود. الگوی آن استفاده اجتناب کرده اند واژه خودروی داده ها بنیان در اطلاعات سراسری است. اگر اجتناب کرده اند این عبارت دفاع کردن نمی شد، شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه عبارت به فروش عمومی گذاشته می شد، مناسب مربوط به کف دست فروشان خیابانی کدام ممکن است جوراب های نانو را می فروختند.

تصور امکان بدست آوردن به اقتصاد داده ها بنیان در یک واحد سال فوق العاده مضر است. ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی کدام ممکن است در ارکان سال مورد تاکید قرار گرفته، حاصل کار کردن نظام مالی است. نظام مالی کدام ممکن است همراه خود نظام مالی اساساً مبتنی بر نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نپخته فروشی نفت مخالفت خواهد کرد. در رتبه‌بندی شاخص رقبا‌پذیری جهانی، ایران اخیراً اجتناب کرده اند کلاس کشورهایی کدام ممکن است نفت نپخته می‌فروشند، حرکت مطلوبی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گروه کشورهای در جاری گذار اجتناب کرده اند کالا نفت نپخته به کشورهای دارای رقبا مؤثر بر مقدمه اثربخشی پیوسته است. نباید فراموش کرد کدام ممکن است برای حضور در دسته پنجم کشورهای رقیب فاصله خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشواری در پیش داریم کدام ممکن است برای ادغام کردن کشورهایی تبدیل می شود کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق نوآوری اساساً مبتنی بر داده ها در اقتصاد شخصی شکوفا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رقبا پرداخته اند. {برای بسیاری} اجتناب کرده اند کشورهای جهان این مسیر بیش اجتناب کرده اند ۲ دهه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی نیم قرن اندازه کشید. پس همراه خود نامگذاری سال نمی توان پیش بینی داشت {این مهم} در نهایت سال {اتفاق بیفتد}.

در نهایت شاید بتوان به این پرس و جو کدام ممکن است چرا در اقدامی مدبرانه اجتناب کرده اند مقام معظم مدیریت عنوان برده شده، اینگونه پاسخ داد; تاخیر در تمدید تصمیم هر دو اصلاح قائم مقام وزیر علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری بعد اجتناب کرده اند حدود ۹ ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن مقامات سیزدهم در انواع برخی وزرا، اولویت نظام را افزایش داد؛ شرایط مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوز کردن تورمی سال های جدیدترین در ملت نباید مانع اجتناب کرده اند راهبردهای کل نگر مقامات شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیری کدام ممکن است آغاز به شکست کرده است، نباید شکست بخورد. اجتناب کرده اند این رو مقام معظم مدیریت همراه خود انواع این عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنا به تذکر حقیر بر یکپارچه راه مقامات اساساً مبتنی بر داده ها تاکید کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدیران ضمانت دادند کدام ممکن است در هدف رشد ملت نباید انحراف تحمیل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مسیر تنها در نتیجه تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور اقتصاد داده ها بنیان. به همین دلیل نامزدی امسال به یک معنا تصمیم گیری کننده مسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید چراغ رشد ملت است، نباید هدف را خوب شبه هر دو یکساله بدست آوردن به اقتصاد داده ها بنیان ایده کنیم. امسال سالی است کدام ممکن است می توان همراه خود سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدیت بیشتری بر مبانی، مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل های قابل توجه فائق به اینجا رسید.

* عضو هیئت آموزشی دانشکده علوم تحقیقات

تأمین: اقتصاد جهانی

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/