راهکار شهردار تهران کمک خواهد کرد که شما فقر از حداکثر


دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ – ۱۰:۲۸

    حضور شاهد تهران، دارلسه، شورای شهر

تهران (پانا) – شهردار تهران اظهار داشت: شهرداری در جهان های معیشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینی وارد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده تبدیل می شود به همان اندازه قابلیت آحاد مردمان در زمینه فقرزدایی بهبود یابد.

سال قبلی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در یک واحد سخنرانی اظهار داشت کدام ممکن است مقامات دارایی ها کافی برای پایه کنی فقر از حداکثر دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همراه خود اقدام جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی مناسب این کار را انجام دهد.

او اجتناب کرده اند محافظه کاران {در سراسر} ملت خواست به همان اندازه تمام امتحان شده شخصی را برای پایه کنی فقر از حداکثر انجام دهند. محسن المنصوری استاندار تهران در فینال روزهای سال ۱۴۰۰ هجری شمسی بر لزوم ایجاد سامانه ایجاد اشخاص حقیقی تحت تأثیر فقر از حداکثر تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد سامانه سند عنوان این اشخاص حقیقی را حیاتی ادعا کرد. همراه خود محوریت استانداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه این سامانه بدون در نظر گرفتن زودتر ایجاد شود. وی علاوه بر این اجتناب کرده اند شهرداری خواست به همان اندازه در مدت کوتاهی جلساتی بلافاصله {در این} زمینه برگزار تدریجی.

علی رضا زاکانی شهردار تهران در خصوص موقعیت شهرداری تهران در پایه کنی فقر از حداکثر موز وی اظهار داشت: ما قادر هستیم در سه بخش شرکت ها حاضر دهیم. ابتدا خدماتی کدام ممکن است در زمینه میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره بار حاضر می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری افزایش این شرکت ها هستیم. این تغییر در بخش شرکت ها شهروندی نیز در جاری انجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بحث مسکن نیز وارد تبدیل می شود. اینها سه بخش مهمی هستند کدام ممکن است در آن مردمان خواستن به ورود به شرکت ها باکیفیت دارند.»

وی علاوه بر این دانستن درباره اقدامات شهرداری برای تعمیر فقر از حداکثر دلیل داد: شهرداری در ۲ بخش معیشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینی نیز {دخالت می کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده بر توانمندسازی مردمان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر از ماهی دادن به مردمان، ماهیگیری را به آنها یاد می دهیم. ” برای رهایی اجتناب کرده اند شرایط دردسرساز همراه خود توانمندسازی».

زاکانی در خصوص کمک به شهرداری ها برای تحمیل سامانه ایجاد اشخاص حقیقی تحت تأثیر فقر از حداکثر اظهار داشت: کارگزار اجتماعی گروه بهزیستی پاسخگویی این کار را بر عهده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری به وظایف شخصی {در این} زمینه حرکت خواهد کرد.

پیش اجتناب کرده اند این امین توکلی زاده معاون اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی شهرداری تهران در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود رسانه ها دانستن درباره ورزش شهرداری تهران در زمینه تعمیر فقر از حداکثر اظهار داشت: موضوع پایه کنی فقر از حداکثر منصفانه انتخاب سراسری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانیم فقر از حداکثر را پایه کن کنیم. در آستانه عید نوروز سعی کردیم اجتناب کرده اند طریق سامانه ای کدام ممکن است داریم بسته های معیشتی در اختیار آنها قرار دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی همراه خود درآمد محدود در آن سند عنوان کردند، با این حال این کافی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو در تحمیل فضای مشارکت اجتماعی برای پایه کنی فقر از حداکثر هستیم. ”

وی یکپارچه داد: ما در ملت ذی نفع داریم، اگر بدانند در جایی مشکلی موجود است، خودشان اقدام می کنند. بیشتر اینها ورزش ها با بیرون حضور اشخاص حقیقی کارساز نخواهد بود. ما شناخته شده به عنوان حامی مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبان این کار خوشایند، مجمع خیرین تهران را تشکیل می دهیم کدام ممکن است در هر جهان، موسسه خیریه شخصی را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن اجتناب کرده اند شخصیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت های ورزشی دعوت می کنیم به همان اندازه در کمپین های متمرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامی شخصی نمایندگی کنند. . محله ای را کدام ممکن است تولید دیگری تحمل محافظت نهادهای حمایتی نیست، تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل محافظت قرار دهد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/