دیوان محاسبات در هدف فصل است


مهرداد بذرپاشگ

تهران (پانا) – رئیس دیوان محاسبات ملت دانستن درباره رسمیت سوئیچ به دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۰ ذکر شد: دیوان محاسبات در هدف فصل قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، مهرداد بذرباش به در کنار علی کامیار، مدعی العموم دیوان محاسبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری مسئولان این نهاد نظارتی همراه خود حضور در کمیسیون این سیستم، بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاسبات مجلس شورای اسلامی، به حاضر گزارشی تیز کردن. گزارش کامل کار کردن آنها در سال ۱۴۰۰ میلادی. این سیستم های نمایندگان امسال به اطلاع اعضای این کمیته رسیده است.

رئیس دیوان محاسبات همراه خود ردیابی به سند راهبردی ۵ ساله ای کدام ممکن است در ابتدای کار شخصی آشکار کرد، ذکر شد: رویه دیوان بر ایده نتیجه گیری نیازها این سند {بوده است}.

بذرباش اجتناب کرده اند «حسابرسی کار کردن» شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند جهت گیری های دگردیسی آفرین دیوان محاسبات در وسط کنونی یاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: علیرغم خلأهای قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات حال در این مد، در سال ۱۴۰۰، ۵۲ گزارش حسابرسی کار کردن در قالب ۲۰ گزارش وجود داشت. قالب های سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲ قالب. تشکیل راهنمایی به بالا رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان همراه خود حاضر گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ در طولانی مدت تیرماه آشکار تبدیل می شود.

همراه خود ردیابی به کشتی زودهنگام گزارش کاهش یافته است بودجه سال ۱۳۹۹ در طولانی مدت شهریور ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای تخلیه گزارش تنزیل بودجه سال قبلی به همان اندازه بالا تیرماه سال جاری، کاهش کمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیمات محتوایی موضوعات کلیدی {در این} بخش است: بودجه سالانه. پیاده سازی در اصل کار {است تا} مسیر گزارش تنزیل بودجه وب مبتنی بر به طور قابل توجهی یکپارچه یابد.

بذرباش در جنبه عکس اجتناب کرده اند کار کردن دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۰ ذکر شد: اطمینان حاصل شود که پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار نسبت به رسمیت تعیین فساد در تجهیزات های اجرایی، مانکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص هایی برای سنجش سلامت نظام اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام اجرایی تدوین شد. نبرد همراه خود فساد مورد نیاز به اشاره کردن است فینال مانکن {در این} گروه به سال ۱۳۹۱ برمی گردد.

رئیس دیوان محاسبات افزود: در راستای نتیجه گیری مانترا مردمان، دیوان محاسبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با به امتیازات درمورد به مردمان همراه خود هدف کاهش مشکلات مردمان در اصل کار قرار گرفت کدام ممکن است همراه خود محبوبیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی این سیستم اقدام سراسری مسکن، قراردادهای ورزشی اجتناب کرده اند جمله مواردی بود کدام ممکن است بسیار قدرتمند.

بذرباش در بخش معامله با به تخلفات پولی ذکر شد: نوع ما جنجالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی فایده نیست، اجتناب کرده اند قبلی بود.

بذرباش یکپارچه داد: در موضوع برخورد همراه خود خسارات ناشی اجتناب کرده اند اقدامات مسئولان، مبانی هوای پاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند بازاریابی نمایندگی های اطلاعات بنیان، وظایف مندرج در قوانین این سیستم ششم رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای قوانین کمتر از استفاده اجتناب کرده اند قابلیت ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند کالای ایرانی تحمیل شده توسط آنها.

موضوع عکس کدام ممکن است در سخنان مهرداد بذرباش به آن است پرداخته شد، بخش اجتماعی شدن امور در دیوان محاسبات بود. وی {در این} خصوص ذکر شد: رشد توانمندی های مردم در بخش نظارت به گونه ای کدام ممکن است ۱۹۸ سامانه ارتباط مردم تحمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مدت هفت ماه بیش اجتناب کرده اند ۷۸ هزار تصمیم مردم اکتسابی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ۳۸۰۰ گزارش توسط دست بازرسی، ۷۵ مورد شناخته شده به عنوان تخلفات تایید شده تعیین شد کدام ممکن است به سالن دادگاه ارجاع شد.” حساب ها نظر شده است.

رئیس گروه نظارت بر امور پولی افزود: تنظیم ساختار ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه ها، استفاده اجتناب کرده اند بستر رسانه سراسری، سرعت تخلیه اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش، کار کردن سالن دادگاه اجتناب کرده اند طریق جامعه های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه های مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از میزان ارجاع به رسانه ها اندیشه در مورد شد.»

{در این} مونتاژ حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون این سیستم، بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاسبات مجلس شورای اسلامی ذکر شد: اجتناب کرده اند مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران دیوان محاسبات {به دلیل} حاضر گزارش از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیر یا زود اجتناب کرده اند تخصیص بودجه صمیمانه تشکر می کنم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازخورد کارشناسی با توجه به لایحه بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش تطبیقی.

متنوع اجتناب کرده اند نمایندگان کمیته مذکور نیز همراه خود اشاره کردن نکاتی اجتناب کرده اند کار کردن دیوان محاسبات اطمینان حاصل شود که افزایش اثربخشی گزارش های این نهاد برتر نظارت تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر کردند.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/