دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان


پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ – ۰۵:۲۵

رز دوازدهم ماه رمضان

تهران (پانا) – دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان به رئوس مطالب زیر است.

در دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان آمده است.

به تماس گرفتن خدا

خدایا مرا در آن به محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکدامنی آراسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رضایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کفایت در آن بپوشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر عدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت در آن قرار ده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن اجتناب کرده اند بدون در نظر گرفتن می ترسم در پناه مؤمنان در امان بدار.

خدایا مرا در آن به محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عفت آراسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامه قناعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکدامنی را بر من می خواهم بپوشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا در آن به عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت وادار کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بدون در نظر گرفتن می ترسم در آن دستی باش به همان اندازه ای حافظ اجتناب کرده اند ترس خودت را محافظت کن.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/