داریوش فرضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپنده امیرسلیمانی مجریان این سیستم «ایدانا امبورنگ» شدند.


چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ – ۱۲:۳۱

عمو پورنگ

تهران (پانا) – فیلم سینمایی «عمو بورنگ اندیشه» همراه خود ورزشی داریوش فرضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپنده امیرسلیمانی اجتناب کرده اند پنجشنبه ۲۶ اسفند اجتناب کرده اند جامعه ۲ منتشر شده تبدیل می شود.

به گزارش روابط کلی سرمایه گذاری: جامعه ۲ سیما امسال همزمان همراه خود حاضر های داریوش فرضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپنده امیرسلیمانی، این سیستم «عمو بورنگ اندیشه» را ۲۶ اسفندماه روی آنتن می برد به همان اندازه بینندگان این جامعه بتوانند. بازدید کننده هنرمندان ملت خواهند بود.

{در این} ویژه این سیستم کدام ممکن است به همان اندازه عرضه سال ۱۴۰۱ شکسته نشده ممکن است داشته باشد، جدا از دعوت اجتناب کرده اند چهره های مطرح سینما، تئاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این خوانندگان مطرح کشوری، نمایندگان مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اقشار مختلف اجتماعی. در کابین عمو بورونگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر هنرمندان حضور داشته باشید به همان اندازه برای بینندگان کنار هم قرار دادن شوید.
?
این این سیستم توسط داریوش فرضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپنده امیرسلیمانی اجرا تبدیل می شود کدام ممکن است هر کدام همراه خود ملاحظه به زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی های تصمیم گیری شده در «کلبه عمو بورنگ» میزبان بینندگان خواهند بود.
?
«ایدانا عمو بورنگ» ۲۶ به همان اندازه ۲۹ اسفند اجتناب کرده اند ساعت ۲۱ به همان اندازه حدود ۲۳ منتشر شده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ اسفند بعد اجتناب کرده اند نماز ظهر به همان اندازه ساعات اولین سال همراه خود بینندگان جامعه ۲ {خواهد بود}.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/