خوابیدن روی پایین خوشایند است هر دو خطرناک؟


جرعه جرعه

تهران (پانا) – همه وقت با توجه به اهمیت خوابیدن روی تشکی خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کبریت همراه خود شکل هیکل، وزن، قد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت خواب خواهید کرد صحبت کرده ایم. با این حال خواه یا نه خوابیدن روی پایین واقعا ممکن است کمک کننده باشد؟ سوالات زیادی {در این} زمینه موجود است.

به گزارش نمناک، چرا افراد غیر از دراز کشیدن روی پایین، تشک های جذاب تری نمی خرند؟ خواه یا نه خوابیدن روی پایین خطرناک است؟ خواه یا نه فرآیند مناسبی برای خوابیدن روی پایین موجود است؟ همراه خود بررسی این نیمه اجتناب کرده اند سلامت مرطوب می توانیم پاسخ سوالات شخصی را بدست آمده کنیم.

فواید را انتخاب کنید و انتخاب کنید توضیحات آموزشی سود خوابیدن روی پایین

خوابیدن روی پایین سه فایده بی نظیر دارد. کمردرد را تسکین می دهد، به معامله با سیاتیک {کمک می کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیکل را در بهتر از حالت . در همین جا توضیحات آموزشی برای فواید خوابیدن روی پایین معرفی شده است شده است:

تسکین کمردرد

در ابتدا باید بگوییم کدام ممکن است تاثیر خوابیدن روی پایین در تسکین کمردرد باقی مانده است به نشان دادن نرسیده است با این حال همراه خود استفاده اجتناب کرده اند آزمایشات تجربی برخی آن را تایید کرده اند. به معنای واقعی کلمه هستند تشک احساسی ممکن است کمردرد را تحریک کردن تدریجی از غوطه ور شدن بیش اجتناب کرده اند حد در تشک ستون فقرات را در وضعیت نامناسبی مکان ها.

توصیه تخته سه لا زیر تشک ممکن است معادل گذاشتن تشک روی پایین باشد، با این حال اینکه خوابیدن روی پایین به تسکین کمردرد {کمک می کند} هر دو ۹ بستگی دارد وضعیت خوابیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل برای کمردرد دارد.

طبق تحقیق، بهتر از نوع تشک برای تسکین کمردرد، نوع متداولاست، تشکی کدام ممکن است ۹ خیلی جذاب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ خیلی احساسی کدام ممکن است {نمی تواند} ستون فقرات را در وضعیت نامناسبی قرار دهد.

کاهش درد سیاتیک

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مزایای خوابیدن روی پایین اینجا است کدام ممکن است به معامله با سیاتیک {کمک می کند}. این درد ناشی اجتناب کرده اند برآمدگی دیسک کمر است. مناسب است کدام ممکن است خوابیدن روی پایین ممکن است به همان اندازه حدودی درد سیاتیک را کاهش دهد، با این حال معامله با قطعی نیست. اگر سیاتیک دارید، روی پایین دراز بکشید، با این حال حتماً در گذشته اجتناب کرده اند آن همراه خود دکتر شخصی مراجعه به کنید.

افزایش خواب

افزایش وضعیت هیکل در هنگام خواب یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مزایای خوابیدن روی پایین است. طبق این اعلام کردن تشک احساسی باعث انحنای ستون فقرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه ستون فقرات در وضعیت غیر خالص تبدیل می شود. اگر دوست دارید روی پایین بخوابید به همان اندازه وضعیت هیکل شخصی را بیشتر کنید، حتما همراه خود دکتر شخصی مراجعه به کنید.

رهنمودها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین مهم خوابیدن روی پایین

ایده کنید اجتناب کرده اند کمردرد مبارزه کردن می برید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پیشنهاد دکتر روی پایین می خوابید، در چنین شرایطی چه چیزی صحیح تر است؟

ابتدا خوب وضعیت مرتب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شلوغ برای خواب پیدا کنید. ضمانت حاصل کنید کدام ممکن است کف پایین تازه است از خوابیدن روی مرحله کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلوده به میکرو ارگانیسم برای بهزیستی خواهید کرد خطرناک است، متعاقباً مثبت شوید کدام ممکن است اتاقی کدام ممکن است در آن می خوابید انصافاً تازه باشد.

تشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالش صحیح را محدوده کنید. برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی تشک های نازک یوگا را ترجیح می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید دیگری ساده اجتناب کرده اند پتو هر دو ملحفه برای شخصی استفاده می کنند، متعاقباً محدوده تشک همراه خود شماست. اجتناب کرده اند خوب بالش نازک نیز بیشترین استفاده را ببرید از بالش بلند فشار زیادی به گردن خواهید کرد وارد می تدریجی.

وقتی همه عامل کنار هم قرار دادن شد، مکان های مختلف خواب را بازرسی کنید به همان اندازه ببینید از طریق آن خوب اجتناب کرده اند آنها دستی تر هستید. دراز کشیدن به پهلو روی پایین فشار زیادی به هیکل خواهید کرد وارد می تدریجی کدام ممکن است {در این} صورت ترجیح می دهید به پایین بخوابید. هنگامی کدام ممکن است به پهلو دراز می کشید، برای کاهش فشار، خوب بالش بین زانوهای شخصی قرار دهید.

سعی نکنید عصر اول هشت ساعت درست روی پایین بخوابید. همراه خود خوب ساعت در روز آغاز کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور منظم هیکل شخصی را به مرحله روی حیله و تزویر پایین رفتار دهید. می توانید همراه خود خوب چرت بعد اجتناب کرده اند ظهر آغاز کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور منظم زمان را افزایش دهید.

نظر مهم

برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی باید اجتناب کرده اند خوابیدن روی پایین خودداری کنند.

اشخاص حقیقی مسن {به دلیل} هیکل فرسوده {نمی توانند} به سادگی روی پایین دراز بکشند.

اشخاص حقیقی تحت تأثیر علائم آلرژی نیز باید اجتناب کرده اند خوابیدن روی پایین خودداری کنند.

اگر برنامه ریزی می کنید در دوران باردار بودن روی پایین بخوابید، حتما همراه خود دکتر شخصی مراجعه به کنید.

نتیجه

مزایای خوابیدن روی پایین باقی مانده است اجتناب کرده اند تذکر آموزشی تدریجی نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اعلام کردن در مقابل همراه خود مضرات خوابیدن روی مرحله احساسی نسبتاً است. اگرچه افرادی هستند کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند خوابیدن روی پایین اجتناب کنند، با این حال در اصولاً اسبابک ها منعی {وجود ندارد}. در صورت وجود درد در هر سطح اجتناب کرده اند هیکل همراه خود دکتر شخصی مراجعه به کنید از خوابیدن روی پایین قابل دستیابی است وضعیت را جدی تر تدریجی.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/