کسب تضمینی ۵.۵ میلیون تن گندم در سال جاری


gondm

تهران (پانا) – معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: در صورت خوشایند بودن بارندگی در اردیبهشت، پیش سوراخ بینی تبدیل می شود امسال ۵.۵ میلیون تن گندم تضمینی خریداری شود.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، «علی رضا مهاجر» همراه خود خاص اینکه پیش سوراخ بینی ما ساخت ۹ میلیون تن گندم در سال جاری است، افزود: سال قبلی حدود ۴.۵ میلیون تن کسب تضمینی و یک دو میلیون تن ماکارونی داشتیم. صنایع، صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارخانه ها خریداری کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود یک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم میلیون تن توسط کشاورزان برای کاشت در سال آینده پس انداز مالی شده است.

وی یکپارچه داد: همراه خود ملاحظه به اینکه برای تامین خواستن ۲ ساله ملت باید ذخایر گندم داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده شرایط جدید، ذخایری را کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند واردات گندم است {در این} راستا افزایش داده ایم.

مهاجر اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به گرانی گندم در دنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش قیمت دستمزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات ساخت، مقامات قیمت کسب تضمینی گندم را به ۱۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ تومان افزایش داد.

وی به کاهش ۲۵ به همان اندازه ۳۰ درصدی بارندگی نسبت به سال قبلی، افزایش فشار آب در مزارع را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش ۴۵ به همان اندازه ۴۶ درصدی نهاده ها ردیابی کرد.

معاون وزیر زراعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: برای سال زراعی بلند مدت امتحان شده می کنیم همراه خود این سیستم ریزی بیشتر کار کردن در واحد درجه گندم را افزایش دهیم.

وی افزود: روزی کدام ممکن است بارندگی مقیاس را کاهش می دهد، کشاورزان آب را به محصولات پردرآمد اختصاص می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود اینکه گندم زارهای خوبی موجود است، ساخت در جاری کاهش است.

بهبود کشت کلزا اجتناب کرده اند این سیستم های وزارت جهاد کشاورزی است
مهاجر اظهار داشت: ضرر در بخش دانه های روغنی تخصیص فارکس ۴۲۰۰ تومانی است از محصولاتی کدام ممکن است همراه خود این فارکس وارد تبدیل می شود ۲۰ هزار تومان همراه خود محصول خانه تمایز قیمت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاسیسات تولیدی ها ترجیح می دهند کالاهای وارداتی را خریداری کنند.

به مشاوره وی، این پوشش در سال های فعلی باعث شده است کدام ممکن است در ساخت دانه های روغنی همراه خود تاخیر مواجه شویم، در حالی کدام ممکن است در تمام استان های ملت کدام ممکن است به آب کمتری خواستن دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پاییز کشت می شوند، می توانیم کلزا ساخت کنیم.

این در کنترل همراه خود خاص اینکه این سیستم وزارت جهاد کشاورزی در بخش دانه های روغنی بهبود کشت کلزا است، اظهار داشت: کشت کلزا باعث تثبیت ساخت گندم تبدیل می شود.

وی افزود: برای ساخت کنجد این سیستم ریزی دقیقی انجام داده ایم از این گیاه در فصل تابستان می روید با این حال به آب به سختی خواستن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن آن بالای ۵۰ سهم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد فوق العاده بالایی دارد.

معاون وزیر زراعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: این سیستم ریزی کردیم به همان اندازه ۵ هر دو ۶ سال بلند مدت ۵۰ سهم خواستن ملت به دانه های روغنی را تامین کنیم.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/