حقوق مبنای کسر حق بیمه اجتماعی در سال ۱۴۰۱ ه


یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ – ۲۰:۴۴

دوستمزد کوشوری اروپای چند؟

تهران (پانا) – مدیرعامل گروه تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ دستورالعمل دستمزد مبنی بر کسر حق بیمه را صادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تمامی واحدهای اجرایی این نهاد ابلاغ شد.

به گزارش رادیو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون. بر مقدمه بخشنامه مورخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۲ وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی همراه خود موضوع تصویب مونتاژ ۱۹ اسفندماه شورای برتر کار در خصوص اصلاح حداقل دستمزد روزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر سطوح حداقل مزد. مزایای پرداختی به کارمندان مشمول قوانین کار ۱۴۰۱ افزایش مزد روز مبنای کسر حق بیمه اجتناب کرده اند ابتدای سال جاری به رئوس مطالب زیر گفتن شد:

حداقل دستمزد روزانه بر مقدمه وصول حق بیمه برای بیمه شدگان مشمول اصول کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین اجتماعی (به جز نقش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های همراه خود مزد ملایم) عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۹۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۰ ریال می باشد.

وی افزود: سایر سطوح دستمزد براساس فینال دستمزد روزانه ۱۴۰۰، ۳۸ نسبت افزایش می‌یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه اطلاعیه گروه، رقم ملایم روزانه ۱۷۱۷۲۲ ریال {خواهد بود}.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/