جو دوسر سرخ شده جایگزین اختیاری: تغذیه


من مرتباً از موز در غلات پخته استفاده می کنم و می پرسم آیا میوه های دیگر یا چیزهای دیگری وجود دارد که می توانم آنها را جایگزین غذا کنم؟ من موز دوست ندارم ، اما هرگز غذای پخته بدون موز ندیده ام. اگر جایگزین شناخته شده ای پیدا نشده باشد ، طعم موز بسیار شبیه طعم غذاهای ذرت بوداده است؟ اگر مواد دیگر بر طعم غلبه کنند ، برای من مهم نیست ، اما من تعجب می کنم که آیا کسی آن را پیشنهاد می کند! متشکرم!

دیدگاهتان را بنویسید